Nieuwsflits 2018-1

0

Reanimatietraining 2018

Uiteraard zijn alle leden van DelftSki die deelnemen aan de trainingen of anderszins actief in topconditie, maar naast onverhoopte valpartijen, verzwikte enkels, verrekte spieren e.d. kan er ook een veel ernstiger calamiteit optreden, hartproblemen bijvoorbeeld.

Om daar adequaat tegen te kunnen om gaan krijgen al onze trainers, naast de verplichte EHBO-opleiding, ook een gecertificeerde reanimatie training en weten zij hoe om te gaan met de situatie in geval van hartfalen. Jaarlijks volgen zij vervolg- en opfristrainingen om de laatste stand van zaken tot zich te nemen.

Op 27 november 2018staat deze jaarlijkse training weer op de rol. Primair dus voor onze trainers, maar gezien de ervaringen van de afgelopen jaren, is er aanmerkelijk veel animo van de leden om deze reanimatietraining ook te volgen, zodat we dat dit jaar ook weer zullen doen.

Wil je meedoen, om, mocht dat gebeuren, tijdens de training of ergens anders, te moeten reanimeren of daarbij te assisteren,  meldt je dan aan via info@delftski.nl

De kosten van deze training die 1 avond duurt bedraagt 20€.

Indien er veel aanmeldingen voor deze avond zijn, zullen er zo nodig meerdere avonden worden ingepland.

Plaats : kantine DHL, Brasserskade Delft

Tijdstip : 19.30 uur

Graag vanaf 19.00 uur aanwezig zijn.

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2018

Op 9 december 2018 zal de Algemene Ledenvergadering van Delftski worden gehouden.

Noteer deze datum in uw agenda!!!!

Plaats : Plané Delftse Hout

Aanvang : 16.00 uur

Agenda en vergaderstukken worden u per mail vooraf toegezonden.

Trainersinzet dinsdagmorgentraining

Het zal diegenen die op dinsdagmorgen trainen niet ontgaan zijn dat de toeloop voor de Nordic       en Fitwalk training een zeer stijgende lijn vertoont en reeds meer dan 30 inschrijvingen per groep tellen. Dat is uiteraard verheugend, maar het brengt wel met zich mee dat de groepen zodanig groot worden dat niet meer volstaan kan worden met 1 trainer per groep. Daarom is besloten om steeds 2 twee trainers per groep voorhanden te hebben. Indien een aanwezige groep meer dan 20 personen telt zal er een tweede trainer meegaan. Na het inlopen zal de groep worden gesplitst, waarbij je zelf kunt kiezen bij welke deelgroep je wilt behoren. Voorwaarde is wel dat je het tempo van de gekozen groep bij kunt houden.

Voor de Nordic groep zal Wim Pynacker en Lia Prins de training verzorgen en de Fitwalkgroep worden geleid door Joke Noppers en Rien v.d. Heijden.

Jeu de boule

Jullie hebben al bericht gekregen dat er op 24 november 2018 weer onze jaarlijkse Jeu de Boule avond zal worden gehouden in de mooie speelhal van Midi.

Schrijf je snel in want je speelt om niets minder dan de Jean-Pierre Turpin trofee.

Inschrijven voor 11 november via : aenj@casema.nl

 

Nieuwsbrief september 2018

0

Beste leden, aan alles komt een eind. Ook aan deze schitterende zomer, waarbij we in gedachten terug gaan naar het mooie lied ‘ ’T is weer voorbij die mooie zomer’, maar de nazomer is nog in volle gang, dus geniet ervan want de herfst en winter komen er onverbiddelijk aan en dus ook de start van ons winterseizoen. Goed moment om jullie te informeren over een aantal zaken die gaan komen.

BBQ 27 september

Ter afsluiting van het verenigingsjaar is er na afloop van de training op donderdagavond 27 september a.s. een BBQ waarvoor alle, jawel ALLE , leden van harte zijn uitgenodigd. En met alle leden bedoelen we niet alleen diegenen die zomers trainen, maar ook de winter binnen- en buitentrainenden  en natuurlijk ook  de lid-donateurs en ereleden.  Per mail heeft U de aankondiging daarvoor ontvangen. Net zoals dat in het verleden bij Ed Kok van Phoenix gebeurde,  is vooraf inschrijven noodzakelijk vanwege de inkoop. Zomaar langskomen en mee eten kan dus niet. Meld je dus aan door €10 over te maken naar de rekening van DelftSki NL77INGB0001100457 onder vermelding BBQ. Ook tijdens de trainingsdagen dinsdag en donderdag is er iemand in de ‘zaal’ met de intekenlijst. Er is keuze uit vlees of vegetarisch.  Geef dat ff aan. De inschrijving sluit op zondag 23 september !!!!!

Trainingsaangelegenheden

De zomertraining is in alle opzichten goed en voorspoedig verlopen, geen vervelende ongelukken of gebeurtenissen hebben zich voorgedaan gelukkig. Ons nieuwe onderkomen bij DHL wordt, zo blijkt uit de reacties die wij mochten ontvangen, als plezierig en gastvrij ervaren. Dit gegeven en ook financiële  redenen en heeft het bestuur eerder doen ‘besluiten’ om ook de zondagmorgenwintertrainingen vanaf DHL te laten doen plaatst vinden.  Omdat er vanuit de vereniging ons signalen bereikte dat daar enig bezwaar tegen bestaat zal het uiteindelijke besluit worden genomen tijdens de ALV van 9 december a.s. Dus deze winter blijft alles bij het oude en wordt er zondagmorgen gewoon gestart en geëindigd bij Plané.

De start van de binnen- en buitentraining is vanaf 1 oktober en alle leden hebben daarvoor de aankondiging en inschrijfformulier daarvoor per mail ontvangen.

In verband met het plannen van de inzet van trainers verzoeken we jullie om tijdig in te schrijven en niet te wachten tot na 1 oktober.

In de eerste versie van het inschrijfformulier stond voor de zondagmorgen 9 uur Fitwalk per abuis Lia als trainer vermeld. Dat moet uiteraard Cor zijn. Inmiddels is dit foutje hersteld. Lia is wel voor de zondagmorgen beschikbaar als Fit-walk en Nordic trainer als de aanwezige groep meer dan 20 man/vrouw telt of als Cor afwezig is.

Helaas hebben we, in overleg met de trainers, de training van Theo/Rien op zondagmorgen 9 uur moeten opheffen vanwege een gestaag dalende inschrijving de te geringe opkomst. Diegenen die bij Theo/Rien trainden kunnen nu er voor kiezen om zich aan te sluiten bij de tempotraining van Jan. Jan zal zijn training daarop aanpassen.

Ook de donderdagavond tempotraining vanuit DHL is de afgelopen jaren ‘noodlijdend’ qua aantal aanmeldingen en gaat alleen door als er voldoende aanmeldingen daarvoor zijn, dus bij minder dan 12 aanmeldingen gaat het niet door.

Omvang Fitwalk en Nordic groepen

Tijdens de zomertrainingen is geëxperimenteerd met het splitsen van de groepen als er 20 of meer lopers meedoen.  Dat splitsen vond pas plaats na de start van de training waarbij eerst gezamenlijk werd ingelopen en pas daarna, op ’natuurlijke wijze’, de snellere lopers zich konden afscheiden van de langzamere en waardoor een ieder dié training kon ontvangen waarbij hij/zij zich prettig bij voelde. Voor deze winter zullen we dit weer zo doen. Dit betekent wel dat we steeds een tweede trainer achter de hand moeten hebben zowel bij geringe als grote opkomst. 

Switchen van training

De vereniging verzorgt deze winterperiode drie trainingsdagen buiten, de dinsdag-  en zondagmorgen en donderdagavond en twee avonden ‘in de zaal’ . Dit zijn, in organisatorisch opzicht, van elkaar gescheiden trainingen en er kan alleen getraind worden op de dag c.q. avond op het tijdstip waarvoor is ingeschreven. In het verleden is gebleken dat dit niet voor een ieder helder en duidelijk is en dat het ‘regelmatig voor kwam dat naar eigen inzicht, en zo dat uitkomt, werd gewisseld. Dat is echter niet de bedoeling. Slechts bij uitzondering en bij vooraf melding aan de Trainingscoördinator (Rien en Wim) kan en mag er gewisseld worden van dag of tijdstip.

De trainers beschikken over een deelnemerslijst per training en zullen niet aangemelde wisselaars moeten melden bij het bestuur. Bij meer dan 3-4 wisselingen wordt de deelnemer geacht ook deel uit te maken van de betreffende training en dient te worden ingeschreven voor de training.

Binnen trainingen

Ook dit winterseizoen weer meerdere binnen (zaal)trainingen en Delft en Pijnacker. De deelnemers hieraan vormen een aparte groep binnen de club, je hoort en ziet ze niet vaak, maar ze zijn er wel en horen wel degelijk bij de vereniging. Daarom de oproep aan de zaaltrainenden om naar de BBQ op 27 september te komen.

Ten aanzien van de ligging en bereikbaarheid  van de Grotiuszaal, die voor een aantal nieuwe leden, niet altijd even duidelijk was wordt een routebeschrijving gemaakt die wordt toegezonden na de aanmelding.

Privacyverklaring

Om te voldoen aan de regels die zijn gesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), heeft het bestuur een zogeheten privacy verklaring opgesteld waar omschreven staat hoe de vereniging omgaat met privacy gevoelig informatie van de leden. De privacyverklaring is door het bestuur vastgesteld en is te lezen op onze website.

Activiteiten

De komende tijd staan er, naast de wandelingen van Henk v. Bergen, meerdere activiteiten op de agenda waar jullie als lid aan deel kunnen nemen.

Op 9 december is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland.

Verder zullen er de bekende Jeu de Boule avond, klaverjassen en, zeker niet onbelangrijk, de jaarlijkse reanimatietraining worden gehouden. Hou de berichtgeving daarover in de gaten.

Skireis

Ook in 2019 organiseert DelftSki weer een groepsreis naar een winters Alpenland. Deze keer is de keus gevallen op Folgarida in de Dolomieten. De inhoudelijke informatie en het inschrijfformulier staat op de Website.

Website

Eerder is al gemeld dat onze website toe aan modernisering. Gebleken is dat er weinig gebruik van wordt gemaakt door de leden. Pogingen om dat te veranderen zijn helaas  niet gelukt en hebben er toe geleid dat ons communicatiecommissielid Marjolein Plessius het bestuur heeft bericht dat zij haar functie neerlegt. Het bestuur betreurt dit.  Haar taken op communicatiegebied worden vooralsnog overgenomen door de secretaris en penningmeester/ledenadministrateur.

In samenspraak met onze webmaster, zal de site worden ‘omgebouwd’ naar een basis-info site met info over de club, inschrijfformulieren etc. Verder zal bezien worden of de rubrieken archief, foto’s, (reis)verslagen moet worden gehandhaafd.

Berichten en mededelingen kunnen en zullen sneller worden doorgegeven via de nieuwsbrief en nieuwsflits per e-mail.

Delftski communicatie middelen (herhaalde oproep).

Delftski is niet alleen maar een ‘loop-club’, al vele jaren zijn er onderlinge vriendenclubjes die allerlei activiteiten met elkaar doen. Niet in alle gevallen staan deze activiteiten open voor alle leden, maar er zijn ook leuke activiteiten waar je wel van harte welkom bent om mee te doen. Je moet het alleen ff weten.

Om dergelijke ‘privé’ initiatieven wat breder bekend te maken is besloten de communicatiemiddelen van DelftSki (website en mail) daarvoor open te stellen. Uiteraard met in acht neming van hetgeen in onze privacyverklaring is vastgesteld. Aanmelding kunnen worden gedaan bij onze ComCie (communicatie@delftski.nl), deze beoordeelt in 1einstantie of het initiatief het verenigingsbelang niet schaadt. Bij twijfel zal het bestuur daarover moeten oordelen.

Wellicht ten overvloede is het uiteraard zo dat Delftski geen verantwoordelijkheid draagt voor de ingebrachte initiatieven en/of de deelname daaraan.

Tot zover, tot de volgende nieuwsbrief

Wandelkalender 2019

0

De wandelkalender voor het jaar 2019 staat op de site. Klik hier voor de kalender

Algemene Verordening Gegevensbescherming’(AVG)

0

Beste leden van s.v. Delftski

Vanaf 25 mei 2018 is de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’(AVG) in werking getreden. De AVG geldt ook voor onze vereniging en daarom heeft het bestuur een Privacyverklaring opgesteld waarin beschreven is hoe de vereniging omgaat met privacy gevoelige informatie van de leden.

De ‘privacyverklaring’ is openbaar en is in zijn geheel geplaatst op onze website. Door op HIER te klikken wordt u doorgelinkt naar de betreffende pagina op de website.

Wat merkt U als lid van de van de nieuwe regels en moet u zelf iets doen? Nee, U heeft niets te doen, want de verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw gegevens ligt bij de vereniging.

Bij aanmelding voor het lidmaatschap en trainingen en overige activiteiten wordt gevraagd om in te stemmen met hetgeen in de privacyverklaring is gesteld.

In de verwachting u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd’

Het bestuur van s.v. DelftSki

De Golden Ten 2018 van DelftSki

0

Hemelvaartsdag betekent Golden Ten en Golden Ten betekent voor de hardlopers
van DelftSki dat ze aan de bak moeten. Er staan bekenden langs de kant die
geïmponeerd dienen te worden, er loopt familie mee, en uiteraard de eigen
prestatiedwang om te bewijzen dat je nog steeds even snel bent als weleer.
Of dan toch in elk geval net zo snel als vorig jaar.

Dit jaar was de groep kleiner dan voorafgaande jaren, de concurrentie met
het gelijktijdige DelftSki Hemelvaartfietsen is moordend. Weinig kinderen en
kleinkinderen dit jaar om de oudjes op hun nummer te zetten, wat Olga in elk
geval wel gelukt is (ook al was Aad niet in de topvorm wegens een blessure,
aan haar tijd had hij een hele dobber gehad).

We liepen dit jaar allen in het mooie nieuwe, flink gele, loopshirt van de
DelftSki. We moeten tenslotte opvallen als we tussen de ruim 2500
10km-lopers door de Delftse binnenstad en Delftse Hout lopen. Hoewel, niet
iedereen, wat was er met Rien? Rien liep als enige in het rood; wilde hij er
niet bij horen (maar ja, het was wel het rode DelftSki trainersshirt), wilde
hij juist opvallen of hoopte hij extra hard te lopen als er een stier achter
hem aan zou komen? We zullen het niet weten, maar het maakte het wel
lastiger voor onze fotografe Lia om de skiërs er tussenuit te knippen.

Even leek Fred van Iddekinge 2e te zijn geworden in zijn leeftijdscategorie
(welke dat is doet natuurlijk niet ter zake…), maar dat had meer te maken
met het ongeduld van Fred om achteraan te starten, hij staat graag tussen de
kampioenen in het eerste vak. En toch bleek dat niet geheel onterecht met de
behaalde vierde plaats op slechts 16 seconden van nummer drie. Fred, zet hem
op de volgende keer, brons ligt op de loer.
De tiende plaats in deze zelfde categorie (categorie bij de redactie bekend)
werd door Jan Compeer verklaard met een verhandeling over
leeftijdscompensatie waar me weinig van is bijgebleven. Het was iets met een
formule over elk jaar ouder mag er twee minuten langzamer gelopen worden bij
gelijkblijvende prestatie. Enfin: het kwam er op neer dat hij eigenlijk toch
binnen het uur gelopen had.

Het was een mooie dag en een mooie loop, en ik weet zeker dat ik namens alle
deelnemers spreek als ik zeg dat het weer fantastisch georganiseerd was door
Alex van Leeuwen. Hulde!

Onze tijden op een rijtje:

Mark Sjakes 43:28
Simon Huiberts 47:09
Mike van der Lee 48:19
Kees Hagen 53:00
Rien Van der Heijden 53:46
Fred van Iddekinge 55:11
Olga Boer 55:54
Alex van Leeuwen 61:34
Lenie Huiberts 62:01
Aad Boer 64:54
Jan Compeer 65:50
Frederike van Ouwerkerk 66:05

Tot volgend jaar, Mark Sjakes

© Copyright Delftski - Rene du Chatenier Fotografie