by  in Delftski

Nieuwsbrief 2019-1

Beste leden van DelftSki, 2019 is begonnen en onze wintertrainingen zijn alweer halverwege. Goed moment om jullie de eerste nieuwsbrief van dit jaar te presenteren en jullie te informeren over een aantal gedane en nog te komen zaken.

Trainingsaangelegenheden

Omvang Fitwalk en Nordic groepen

Al eerder is gemeld dat de Fitwalk en Nordic groepen in omvang toenemen waardoor nu bij de dinsdagmorgen training voor beide groepen steeds twee trainers beschikbaar zijn. Voor de zondagmorgen is de 9 uur Nordic weliswaar op papier omvangrijk, maar is de structurele inzet van een tweede trainer niet nodig. Indien de aanwezigheid meer dan 20 personen omvat, wordt de tweede trainer ingezet.

Binnentrainingen

Helaas wijzen de cijfers uit dat de deelname aan de zaaltrainingen per jaar gestaag afneemt, waardoor het uitgangspunt dat de trainingen in belangrijke mate zichzelf in financiële zin moeten kunnen bedruipen. Omdat €100 trainingsbijdrage een soort magische grens is waar we onder willen blijven, is enige sanering noodzakelijk gebleken om ook voor de toekomst de zaaltrainingen te kunnen blijven behouden.

Daarom heeft het bestuur, in nauw overleg met de betrokken trainsters Jodi en Tineke, het voornemen om komend winterseizoen, dus vanaf oktober 2019, de zaaltrainingen in Delft met 1 avond te gaan inkrimpen. Daarbij ligt er de voorkeur om de 2 trainingsuren op de dinsdagavond in Delft te behouden met als trainster Jodi. De woensdagtraining in Pijnacker blijft zoals hij al jaren is. 2 lesuren o.lv. Tineke. Op deze wijze is  : 

 1. a. de wederzijdse opvang bij afwezigheid van Tineke of Jodi geregeld is tussen beide trainsters;
 2. b. de mogelijkheid voor deelnemers om een gemiste training in te halen op een andere dag op de andere locatie;

Een tweede optie, die vooralsnog niet de voorkeur verdient, is dat de Delft-training op woensdag wordt gehouden. De twee hierboven genoemde voordelen zijn dan niet meer aan de orde, omdat de inzet van een ad-hoc/reserve zaaltrainster in het verleden als zeer problematisch is ervaren. In het uiterste geval zou een buitentrainer kunnen worden ingezet, maar dat verdient niet de voorkeur.

Onder de huidige deelnemers van de zaaltrainingen in Delft zal in de komende tijd een enquête worden gehouden wat hun voorkeur is. 

Resumerend: 

Tineke blijft gewoon 2 lesuren op de woensdagavond in Pijnacker verzorgen. 

Jodi verzorgt 2 lesuren in Delft. Afhankelijk van de wensen van de deelnemers zal dit op de dinsdag- of de woensdagavond zijn.

Deelnemers die in Delft de training van Tineke volgen en dat bij haar willen blijven doen, kunnen uiteraard ‘verhuizen’ naar de woensdagavond in Pijnacker.

Wisseling van de wacht

Door drukke werkzaamheden was Wim Pynacker het afgelopen jaar niet beschikbaar als trainingscoördinator en is zijn taak naar volle tevredenheid waargenomen door Rien van der Heijden. Per 1 januari 2019 is Wim weer back in business en lopen alle zaken betreffende de trainingen weer via hem. Dus voor mutaties, opmerkingen, aanbevelingen, klachten en wat al niet meer kunnen jullie terecht bij Wim.

Rest het bestuur Rien ontzettend te bedanken voor zijn inzet het afgelopen jaar en wij hopen dat we in voorkomende gevallen weer een beroep op hem kunnen doen.

Kleding trainers

Reeds jaren zijn onze trainers gekleed in de bekende rode jasjes met het Delftski logo op der rug. De jasjes zijn aan vervanging toe en om het ietwat nationaal te houden is gekozen voor kleur ‘ORANJE’.

Binnenkort zullen jullie dus het trainerskorps zien rondlopen in hun opvallende nieuwe outfit.

Activiteiten

De komende tijd staan er, naast de wandelingen van Henk van Bergen, meerdere activiteiten op de agenda waar jullie als lid aan deel kunnen nemen. Houdt daarvoor de mail-berichtgeving en agenda op de website in de gaten.

In november heeft de jaarlijkse Jeu de Boule avond plaatsgevonden. Met bijna 40 deelnemers kan gesproken worden van wederom een geslaagde activiteit. Dit gold helaas niet voor de traditionele oliebollenklaverjas avond. Deze moest voor de tweede achtereenvolgende keer worden afgeblazen vanwege een te gering aantal aanmeldingen. Gezien deze ervaring zal bezien worden deze activiteit van de agenda zal worden geschrapt.

Ook in november is de jaarlijkse reanimatietraining gehouden. Deze, voor de trainers verplicht kost, werd wederom goed bezocht.

In het verlengde hiervan verzoekt de trainingscoördinator (TC) een ieder die beschikt over een reanimatiecertificaat zich bij hem te melden. Reden hiervoor is dat als zich een hartfalen tijdens b.v een training zich voordoet de trainer er niet alleen voor staat, maar ondersteuning kan krijgen van iemand die weet wat er allemaal moet gebeuren op zo’n moment. Dus maak je asjeblieft bekend bij Wim.

Gebruik Delftski website

Delftski is niet alleen maar een ‘loop-club’, al vele jaren zijn er onderlinge vriendenclubjes die allerlei activiteiten met elkaar doen. Niet in alle gevallen staan deze activiteiten open voor alle leden, maar er zijn ook leuke activiteiten waar je wel van harte welkom bent om mee te doen. Je moet het alleen ff weten. 

Om dergelijke ‘privé’ initiatieven wat breder bekend te maken is besloten de website van DelftSki daarvoor open te stellen. Helaas geldt dat niet voor het gebruik van mailadressen want dat valt onder AVG-verklaring van Delftski.

Aanmelding kunnen worden gedaan bij onze ComCie (communicatie@delftski.nl), deze beoordeelt in 1e instantie of het initiatief het verenigingsbelang niet schaadt. Bij twijfel zal het bestuur daarover moeten oordelen. 

Wellicht ten overvloede is het uiteraard zo dat Delftski geen verantwoordelijkheid draagt voor de ingebrachte initiatieven en de deelname daaraan.

Skireis

Op vrijdag 18 januari a.s. vertrekt de bus met ruim 40 ski-enthousiastelingen naar Folgarida in de Dolomieten. We wensen de deelnemers een zeer plezierige week toe zonder blessures of ander ongemak.

In dit kader is te vermelden dat onze vaste reisbegeleiders Gerard Daman en Alex van Leeuwen dit dit jaar voor het laatst zullen doen. Hun taken worden overgenomen door het koppel Gert-Jan Meijer en Marjolein Plessius. 

ALV

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gehouden op 9 december 2018.

Met 48 leden en maar 45 stoelen was het een drukbezochte ALV.

De agenda werd in rap tempo afgewerkt zonder al te veel opmerkingen vanuit de ‘zaal’.

Een aantal punten zijn echter wel het vermelden waard :

 1. a. De Meijendeltraining vertoont een gestage daling van het aantal deelnemers, zodat we nog weken lang het overgebleven suikerbrood voorgeschoteld krijgen. Het bestuur gaat i.s.m. trainingscoördinator bezien of de huidige vorm moet worden gehandhaafd of dat we b.v. naar overdag gaan.
 2. b. De jaar afsluitende BBQ bij DHL was een succes en zal zeker een vervolg krijgen.
 3. c. Wettelijke aansprakelijkheid. De vereniging heeft een WA verzekering waarin het bestuur gevrijwaard wordt van persoonlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering wordt uitgebreid naar commissieleden en trainers. Kortweg gezegd gaat het er om dat vrijwilligers binnen de vereniging niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor calamiteiten of incidenten die zich zouden kunnen voordoen tijdens een verenigingsactiviteit. 
 4. d. De bijdragen of voorafbetalingen van de wandelactiviteiten van Henk van Bergen worden voortaan onder de vlag (lees bankrekening) van Delftski gedaan.
 5. e. De onderlinge kosten die gemaakt worden tijdens de Skireis worden hoofdelijk omgeslagen. De vereniging staat hier buiten.
 6. f. Het Ski-runners tegoed blijft op een aparte rekening staan en zal niet worden overgeheveld naar de algemene rekening. Zo blijft goed zichtbaar hoe het inkomsten en uitgave patroon is.
 7. g. De kascie. heeft de boeken gecontroleerd en alles in orde bevonden.
 8. h. Begroting 2019-2020. De begroting is een standaard-doorzet van vorige begrotingen en laat, t.g.v. een verwachte daling in het ledenaantal een tekort zien. Het bestuur buigt zich de komende tijd hierover en zal t.z.t met een wellicht betere prognose dan nu presenteren. Vooralsnog is de begroting goedgekeurd. Mochten, in de loop van het jaar, zich omstandigheden voordoen waardoor de begroting moet worden bijgesteld komen we daar uiteraard op terug.
 9. i. In ’t zonnetje. Afgelopen jaar weliswaar geen uitspringers, maar werd hulde gebracht aan ons trainerskorps. Zonder hun aanwezigheid en inzet kan onze vereniging niet functioneren.
 10. j. Startlocatie wintertrainingen.

Ruim stilgestaan is bij het aspect startlocatie wintertrainingen. Met name de locatie Plané zondagmorgen staat onder druk. 

Voor het gebruik van de locatie betaald de vereniging huur. Bij benadering is dat €1300 per seizoen. De deelnemers aan de zondagtraining betalen tot op heden een opslag van €10 om de kosten te dekken. Daarvoor zijn dus 130 deelnemers nodig en die zijn er niet meer. De opslag verhogen of het tekort uit Ski-runners tegoed halen, ligt bij het bestuur niet direct voor de hand, aangezien er een goed alternatief voorhanden is. Ook op de zondagmorgen kunnen we namelijk starten bij DHL. Wij kunnen daar gratis gebruik maken van de accommodatie en zou de opslag van €10 er af kunnen. Vanuit de zaal werd naar voren gebracht dat de locatie Plané ideaal gelegen is als startpunt voor onze trainingen. Gesteld werd dat voor de Nordic- en fitwalkgroep zijn de mogelijkheden om een gevarieerd traject te lopen groter zijn dan bij DHL. 

In de vergadering is afgesproken dat mogelijk er middelen vanuit het tegoed van de Ski-runners (lees :spaarpotje) zal worden vrijgemaakt. Tevens zal het bestuur een overzicht maken van de mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten. Dit overzicht zal met een vragenlijst worden voorgelegd aan de leden. Op basis van de uitkomsten daarvan zal het bestuur een besluit nemen.

Tot zover, tot de volgende nieuwsbrief

Rene du Chatenier FotografieNieuwsbrief 2019-1