Nieuwsbrief september 2018

Beste leden, aan alles komt een eind. Ook aan deze schitterende zomer, waarbij we in gedachten terug gaan naar het mooie lied ‘ ’T is weer voorbij die mooie zomer’, maar de nazomer is nog in volle gang, dus geniet ervan want de herfst en winter komen er onverbiddelijk aan en dus ook de start van ons winterseizoen. Goed moment om jullie te informeren over een aantal zaken die gaan komen.

BBQ 27 september

Ter afsluiting van het verenigingsjaar is er na afloop van de training op donderdagavond 27 september a.s. een BBQ waarvoor alle, jawel ALLE , leden van harte zijn uitgenodigd. En met alle leden bedoelen we niet alleen diegenen die zomers trainen, maar ook de winter binnen- en buitentrainenden  en natuurlijk ook  de lid-donateurs en ereleden.  Per mail heeft U de aankondiging daarvoor ontvangen. Net zoals dat in het verleden bij Ed Kok van Phoenix gebeurde,  is vooraf inschrijven noodzakelijk vanwege de inkoop. Zomaar langskomen en mee eten kan dus niet. Meld je dus aan door €10 over te maken naar de rekening van DelftSki NL77INGB0001100457 onder vermelding BBQ. Ook tijdens de trainingsdagen dinsdag en donderdag is er iemand in de ‘zaal’ met de intekenlijst. Er is keuze uit vlees of vegetarisch.  Geef dat ff aan. De inschrijving sluit op zondag 23 september !!!!!

Trainingsaangelegenheden

De zomertraining is in alle opzichten goed en voorspoedig verlopen, geen vervelende ongelukken of gebeurtenissen hebben zich voorgedaan gelukkig. Ons nieuwe onderkomen bij DHL wordt, zo blijkt uit de reacties die wij mochten ontvangen, als plezierig en gastvrij ervaren. Dit gegeven en ook financiële  redenen en heeft het bestuur eerder doen ‘besluiten’ om ook de zondagmorgenwintertrainingen vanaf DHL te laten doen plaatst vinden.  Omdat er vanuit de vereniging ons signalen bereikte dat daar enig bezwaar tegen bestaat zal het uiteindelijke besluit worden genomen tijdens de ALV van 9 december a.s. Dus deze winter blijft alles bij het oude en wordt er zondagmorgen gewoon gestart en geëindigd bij Plané.

De start van de binnen- en buitentraining is vanaf 1 oktober en alle leden hebben daarvoor de aankondiging en inschrijfformulier daarvoor per mail ontvangen.

In verband met het plannen van de inzet van trainers verzoeken we jullie om tijdig in te schrijven en niet te wachten tot na 1 oktober.

In de eerste versie van het inschrijfformulier stond voor de zondagmorgen 9 uur Fitwalk per abuis Lia als trainer vermeld. Dat moet uiteraard Cor zijn. Inmiddels is dit foutje hersteld. Lia is wel voor de zondagmorgen beschikbaar als Fit-walk en Nordic trainer als de aanwezige groep meer dan 20 man/vrouw telt of als Cor afwezig is.

Helaas hebben we, in overleg met de trainers, de training van Theo/Rien op zondagmorgen 9 uur moeten opheffen vanwege een gestaag dalende inschrijving de te geringe opkomst. Diegenen die bij Theo/Rien trainden kunnen nu er voor kiezen om zich aan te sluiten bij de tempotraining van Jan. Jan zal zijn training daarop aanpassen.

Ook de donderdagavond tempotraining vanuit DHL is de afgelopen jaren ‘noodlijdend’ qua aantal aanmeldingen en gaat alleen door als er voldoende aanmeldingen daarvoor zijn, dus bij minder dan 12 aanmeldingen gaat het niet door.

Omvang Fitwalk en Nordic groepen

Tijdens de zomertrainingen is geëxperimenteerd met het splitsen van de groepen als er 20 of meer lopers meedoen.  Dat splitsen vond pas plaats na de start van de training waarbij eerst gezamenlijk werd ingelopen en pas daarna, op ’natuurlijke wijze’, de snellere lopers zich konden afscheiden van de langzamere en waardoor een ieder dié training kon ontvangen waarbij hij/zij zich prettig bij voelde. Voor deze winter zullen we dit weer zo doen. Dit betekent wel dat we steeds een tweede trainer achter de hand moeten hebben zowel bij geringe als grote opkomst. 

Switchen van training

De vereniging verzorgt deze winterperiode drie trainingsdagen buiten, de dinsdag-  en zondagmorgen en donderdagavond en twee avonden ‘in de zaal’ . Dit zijn, in organisatorisch opzicht, van elkaar gescheiden trainingen en er kan alleen getraind worden op de dag c.q. avond op het tijdstip waarvoor is ingeschreven. In het verleden is gebleken dat dit niet voor een ieder helder en duidelijk is en dat het ‘regelmatig voor kwam dat naar eigen inzicht, en zo dat uitkomt, werd gewisseld. Dat is echter niet de bedoeling. Slechts bij uitzondering en bij vooraf melding aan de Trainingscoördinator (Rien en Wim) kan en mag er gewisseld worden van dag of tijdstip.

De trainers beschikken over een deelnemerslijst per training en zullen niet aangemelde wisselaars moeten melden bij het bestuur. Bij meer dan 3-4 wisselingen wordt de deelnemer geacht ook deel uit te maken van de betreffende training en dient te worden ingeschreven voor de training.

Binnen trainingen

Ook dit winterseizoen weer meerdere binnen (zaal)trainingen en Delft en Pijnacker. De deelnemers hieraan vormen een aparte groep binnen de club, je hoort en ziet ze niet vaak, maar ze zijn er wel en horen wel degelijk bij de vereniging. Daarom de oproep aan de zaaltrainenden om naar de BBQ op 27 september te komen.

Ten aanzien van de ligging en bereikbaarheid  van de Grotiuszaal, die voor een aantal nieuwe leden, niet altijd even duidelijk was wordt een routebeschrijving gemaakt die wordt toegezonden na de aanmelding.

Privacyverklaring

Om te voldoen aan de regels die zijn gesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), heeft het bestuur een zogeheten privacy verklaring opgesteld waar omschreven staat hoe de vereniging omgaat met privacy gevoelig informatie van de leden. De privacyverklaring is door het bestuur vastgesteld en is te lezen op onze website.

Activiteiten

De komende tijd staan er, naast de wandelingen van Henk v. Bergen, meerdere activiteiten op de agenda waar jullie als lid aan deel kunnen nemen.

Op 9 december is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland.

Verder zullen er de bekende Jeu de Boule avond, klaverjassen en, zeker niet onbelangrijk, de jaarlijkse reanimatietraining worden gehouden. Hou de berichtgeving daarover in de gaten.

Skireis

Ook in 2019 organiseert DelftSki weer een groepsreis naar een winters Alpenland. Deze keer is de keus gevallen op Folgarida in de Dolomieten. De inhoudelijke informatie en het inschrijfformulier staat op de Website.

Website

Eerder is al gemeld dat onze website toe aan modernisering. Gebleken is dat er weinig gebruik van wordt gemaakt door de leden. Pogingen om dat te veranderen zijn helaas  niet gelukt en hebben er toe geleid dat ons communicatiecommissielid Marjolein Plessius het bestuur heeft bericht dat zij haar functie neerlegt. Het bestuur betreurt dit.  Haar taken op communicatiegebied worden vooralsnog overgenomen door de secretaris en penningmeester/ledenadministrateur.

In samenspraak met onze webmaster, zal de site worden ‘omgebouwd’ naar een basis-info site met info over de club, inschrijfformulieren etc. Verder zal bezien worden of de rubrieken archief, foto’s, (reis)verslagen moet worden gehandhaafd.

Berichten en mededelingen kunnen en zullen sneller worden doorgegeven via de nieuwsbrief en nieuwsflits per e-mail.

Delftski communicatie middelen (herhaalde oproep).

Delftski is niet alleen maar een ‘loop-club’, al vele jaren zijn er onderlinge vriendenclubjes die allerlei activiteiten met elkaar doen. Niet in alle gevallen staan deze activiteiten open voor alle leden, maar er zijn ook leuke activiteiten waar je wel van harte welkom bent om mee te doen. Je moet het alleen ff weten.

Om dergelijke ‘privé’ initiatieven wat breder bekend te maken is besloten de communicatiemiddelen van DelftSki (website en mail) daarvoor open te stellen. Uiteraard met in acht neming van hetgeen in onze privacyverklaring is vastgesteld. Aanmelding kunnen worden gedaan bij onze ComCie (communicatie@delftski.nl), deze beoordeelt in 1einstantie of het initiatief het verenigingsbelang niet schaadt. Bij twijfel zal het bestuur daarover moeten oordelen.

Wellicht ten overvloede is het uiteraard zo dat Delftski geen verantwoordelijkheid draagt voor de ingebrachte initiatieven en/of de deelname daaraan.

Tot zover, tot de volgende nieuwsbrief

 

Rene du Chatenier FotografieNieuwsbrief september 2018