by  in Geen categorie

Nieuwsbrief 2019-2


Beste leden van DelftSki, het winterseizoen is klaar en we beginnen met de lentezon in het vooruitzicht aan ons zomerseizoen. Goed moment weer om jullie de met deze 2e nieuwsbrief van dit jaar te informeren over de nog te komen leuke en minder leuke zaken.

Trainingsaangelegenheden

Start zomertrainingen
Op dinsdag 3 april zijn we het zomerseizoen begonnen vanaf het Rieten Dak met de Fit-walk, Nordic-walk en Tempo/Interval trainingen. Verheugend is te merken dat deze ochtend in toenemende mate door jullie als zeer aantrekkelijk wordt ervaren en dat de groepen steeds groter worden.
Al eerder is gemeld dat de Fitwalk en Nordic groepen in omvang toenemen en nu rond de 30 deelnemers per groep ligt. Om het voor iedereen leuk te houden zijn in principe steeds twee trainers inzetbaar, maar als de opkomst beneden de 20 ligt zal slechts 1 trainer ingezet worden.

Op donderdagavond 4 april heeft de start van de avondtraining plaatsgevonden. Ook dit seizoen zijn we weer te gast bij VV DHL aan de Brasserskade. Ten aanzien van de inzet van twee trainers bij de fitwalk en/of Nordic geldt hetzelfde als voor de dinsdagmorgen. Bij opkomst van minder dan 20 personen is de inzet 1 trainer.

Van oudsher is er een groep lopers/fitwalkers op zondagmorgen actief vanaf Concordia. Voor alle duidelijkheid (!!). Dit is geen verenigingsactiviteit van DelftSki maar een mooi initiatief van een aantal leden van ons en zij doen dit op eigen titel en verantwoordelijkheid. Voor de afspraken die zij maken met Concordia dragen zij zelf de verantwoordelijkheid.

Binnentrainingen
In de zomer periode zijn er geen zaaltrainingen, maar door recente ontwikkelingen is het goed om in deze nieuwsbrief daar melding van te doen.
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat, door terugloop van het aantal deelnemers in de zaal-Delft, het bestuur voornemens was om de twee avonden samen te voegen en dus met 1 trainingsavond te volstaan. Na een raadpleging van de deelnemers en trainsters Tineke en Jodi, is door het bestuur besloten om de dinsdagavondtraining in Delft met ingang van het komende winterseizoen, te beëindigen. De woensdagavond blijft dus ongewijzigd. Evenzo geldt dat voor de trainingen op woensdagavond in Pijnacker.
Wij hopen dat de deelnemers aan de dinsdagavond willen overstappen naar de woensdagavond, ofwel in Delft, dan wel in Pijnacker.

Trainingsbijdrage 2019-2020
Door de voorzitter is in de ALV van december 2018 al aangegeven dat er een tekort op de begroting is voor 2019-2020. Daar moeten we iets mee.
Na een eerste analyse van de uitkomsten van het afgelopen winterseizoen is de conclusie dat het aantal personen die trainen in zijn totaliteit afneemt. Gelukkig zien wij wel een lichte aanwas van nieuwe leden bij met name Fit-walk en Nordic. Ook zien we dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden van de zondag naar de dinsdag en dat mensen een overstap maken naar Fit-walk of Nordic. Met als gevolg grotere groepen bij Fit-walk en Nordic. En die trend zal zich, naar verwachting, doorzetten.
De omvang van deze groepen, maar ook het niveau verschil binnen deze groepen, maakt het noodzakelijk om structureel extra trainers bij Fit-walk en Nordic in te zetten. Wij zijn van mening dat het niet verantwoord is, één trainer verantwoordelijk te maken voor een groep die zeer divers is qua tempo en fysieke mogelijkheden, ofwel het is niet meer te overzien hoe het vooraan of achteraan gaat.

Extra trainers betekent echter ook een nieuwe extra uitgavenpost. Deze extra kosten worden voor dit moment niet gedekt door het aantal deelnemers aan deze trainingen. Een groep moet zo’n 15/16 mensen omvatten om een trainer te kunnen bekostigen. Dat aantal wordt niet gehaald na het splitsen van een groep.
Na het opmaken van de balans blijkt dat wij het afgelopen winterseizoen al behoorlijk negatief gedraaid (€ 1.500) hebben en ook voor het zomerseizoen dat nu loopt verwachten we een negatief resultaat. Daarom zijn wij genoodzaakt om met ingang van het seizoen 2019-2020 de trainingsbijdrage voor alle trainingen met € 5 te verhogen. Dat is voor het eerst sinds vele jaren.
Met deze verhoging wordt het voorziene tekort weliswaar nog niet geheel gedekt, maar, gehoord hetgeen in de ALV van december 2018 is geopperd en waartegen geen bezwaar is ingebracht, t.a.v. het inzetten van gelden uit het tegoed van de Ski Runners, zal het bestuur dit tekort vanuit het tegoed van Ski Runners aanvullen.

Reanimatie
In de vorige nieuwsbrief is de oproep gedaan aan een ieder die beschikt over een reanimatiecertificaat of EHBO opleiding heeft gehad zich te melden bij de trainer. Reden hiervoor is dat als zich een hartfalen of ander vervelende calamiteit tijdens een training zich voordoet de trainer er niet alleen voor staat, maar ondersteuning kan krijgen van iemand die weet wat er allemaal moet gebeuren op zo’n moment. Dus maak je asjeblieft bekend.

Activiteiten
De komende tijd staan er, naast de wandelingen van Henk van Bergen, meerdere activiteiten op de agenda waar jullie als lid aan deel kunnen nemen. Helaas zijn er ook activiteiten die niet meer door ons zullen worden georganiseerd of begeleid.
Zo zal de Golden Ten Loop op dit jaar niet meer worden ondersteund vanuit de vereniging, maar individueel kan je uiteraard nog steeds inschrijven en meedoen.
Ook op de traditionele Meijendeltraining staat de nodige spanning. De deelname neemt gestaag af en met de trainers zal overlegd worden of we hiermee door gaan of dat het op een andere manier vorm aan kan worden gegeven, b.v. dinsdagmorgen i.p.v. donderdagavond. Hierover later meer.
Ook de klaverjasavond keert niet meer terug. De afgelopen twee jaar is deze avond al afgeblazen i.v.m. te weinig aanmeldingen. Ook hier zal worden bezien of een bridgeavond en beter alternatief is.

Delftski website
De website is er ter informatie van de leden en belangstellenden die informatie zoeken over onze vereniging. Er wordt momenteel gewerkt aan herziening van de informatieve teksten. Verder zal regelmatig de site worden opgeschoond en oude voor nieuwe info worden vervangen, daarbij zenden wij de informatie tevens ook per e-mail naar de leden Inbreng van leden die een melding willen doen van een gebeurtenis (lief en leed) of een verslag op de site willen hebben kunnen daarvoor terecht via communicatie@delftski.nl

Skireis
De Skireis is goed verlopen, geen noemenswaardige calamiteiten of ziektes deze keer. Het was dit keer de laatste keer dat Gerard Daman optrad als reisbegeleider.
Vanaf nu vormen Gert-Jan Meijer en Marjolein Plessius de reiscommissie en zullen zij aan de skireis in 2020 invulling weer gaan geven.
Door Jodi Polderman is een goed en prettig reisverslag gemaakt dat jullie kunnen lezen op onze website

Tot zover, tot de volgende nieuwsbrief.

Ruud QuickNieuwsbrief 2019-2