Reglement Trainingscommissie

van Sportvereniging Delft-Ski als bedoeld in artikel 18 van de statuten en artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement Commissies van Sportvereniging Delft-Ski.

DOEL EN TAAKSTELLING

Artikel 1

 1. 1. Organiseren van sporttrainingen ten behoeve van de leden gedurende het gehele jaar, te verdelen in een winter- en een zomertraining.
 2. 2. Zorgdragen voor een goed verloop van de sport trainingen en bewaken van de kwaliteit van trainers en trainingen.
 3. 3. De sporttrainingen in de buitenlucht zijn gericht op het opbouwen en/of behouden van de lichamelijke conditie d.m.v. (trim)looptraining, sportief wandelen (Fit-walk) en Nordic-walking met daarin op ski-bewegingen gerichte oefeningen. Zaaltrainingen binnen zijn gericht op het verkrijgen en behouden van ski-conditie.

ORGANISATIE ALGEMEEN

Artikel 2

 1. 1. Eén van de leden van de trainingscommissie  wordt door het bestuur benoemd als trainingscoördinator.
 2. 2. De trainingscoördinator is adviseur van het bestuur ten aanzien van alle aspecten die met de trainingen en de organisatie daarvan te maken heeft.
 3. 3. de penningmeester/ledenadministrateur verstrekt een week voor aanvang van de winter- c.q. zomertraining een deelnemerslijst aan de commissie.

ORGANISATIE TRAININGEN

Artikel 3

De trainingscommissie draagt zorg voor:

 1. 1. het aantrekken van nieuwe trainers en het continueren van de overeenkomsten met de trainers en reservetrainers.
 2. 2. het verzorgen van tijdige regeling van vervanging van trainers, waarvoor zijzelf primair verantwoordelijk zijn , maar dat door omstandigheden niet hebben gedaan.
 3. 3. het zijn van een primair aanspreekpunt voor de trainers.
 4. 4. Het zijn van aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen, klachten van deelnemers t.a.v. de trainingen.
 5. 5. contacten tussen en belangenbehartiging van trainers.
 6. 6. het doen van voorstellen aan het bestuur voor de huur van de accommodaties die voor een goed  verloop van de trainingen noodzakelijk zijn.
 7. 7. Het verzorgen van materialen die voor een goed verloop van de trainingen noodzakelijk zijn.
 8. 8. het onderhouden van contacten met organisaties die zich bezighouden met (bij)scholing van trainers.
 9. 9. het publiceren van het trainingsprogramma door middel van de ter beschikking staande (digitale) communicatiemiddelen naar de leden en belangstellenden (website).

VERGOEDING

Artikel 4

 1. 1. Jaarlijks stelt het Bestuur een maximum bedrag vast als een vergoeding van de vergaderkosten.
 2. 2. Uitgaven van aan de organisatie van trainingen gerelateerde kosten worden onder overlegging van een gespecificeerde declaratie vergoed.

Slotbepaling

Artikel 5  

Het reglement trainingscommissie is vastgesteld op 10 december 2017 en treedt

onmiddellijk in werking.

Delft, 10 december 2017

Rene du Chatenier FotografieReglement Trainingscommissie