Huishoudelijk-reglement

Sportvereniging Delft-Ski”

INLEIDING

Artikel 1  

 1. 1. De vereniging draagt de naam “Sportvereniging Delft-Ski”, hierna te noemen Delft-Ski, en is gevestigd te Delft.
 2. 2. Delft-Ski is opgericht op 1 oktober 2006 voor onbepaalde tijd. Zij is ontstaan uit de Nederlandse Ski Vereniging Kring Delft, hierna te noemen Kring Delft, welke in 1966 opgericht werd.
 3. 3. Kring Delft was een organiek onderdeel van de Nederlandse Ski Vereniging gevestigd te Den Haag en miste eigen rechtsbevoegdheid.
 4. 4. Per 1 mei 1996 zijn alle Kringen in Nederland welke aangesloten waren bij de N. Ski V. verzelfstandigd en zijn regionale verenigingen geworden.
 5. 5. Per 1 oktober 2006 gaat Delft-Ski als zelfstandige vereniging door.
 6. 6. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd op 5 februari 2007.

DOEL EN TAAK VAN DELFT-SKI

Artikel 2

 1. 1. Delft-Ski behartigt het doel zoals omschreven in artikel 2 van de Statuten en tenminste de in artikel 4.2 van dit reglement te noemen zaken op het gebied van de skisport en lichamelijke conditie.
 2. 2. Tot de activiteiten van  Delft-Ski behoren onder meer het organiseren of het doen organiseren van :
 • • Ski-gymnastiek, conditie- en looptrainingen zowel binnen als buiten;
 • • Voorlichtings- en instructiebijeenkomsten op het gebied van de skisport;
 • • Wintersport reizen.
 1. 3. Andere in verenigingsverband uit te voeren activiteiten die kunnen leiden tot de bevordering van de doelstellingen van Delft-Ski in het algemeen; het bevorderen van het contact en de band tussen de leden van Delft-Ski.
 2. 4. Leidraad voor de uitvoering van activiteiten is een door het Bestuur opgesteld beleidsplan.
 3. 5. Het beleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene (leden)vergadering en heeft een looptijd van 5 jaar.
 4. 6. Indien door feiten en omstandigheden het beleidsplan binnen de looptijd moet worden herzien, wordt het herziene plan opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene (leden)vergadering.

INRICHTING

Artikel 3

Delft-Ski kent als organen:

 • • Het (verenigings) Bestuur;
 • • De Algemene (Leden) Vergadering;
 • • De bestuursvergadering;
 • • Al dan niet vaste commissies ingesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 lid 2 van de statuten.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 4  

Het verenigingsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september.

HET BESTUUR

Artikel 5   

 1. 1. Het bestuur van Delft-Ski is belast met het besturen van Delft-Ski en het realiseren van de doelen zoals omschreven in artikel 2 van de statuten en het uitvoeren van in artikel 2.4 genoemde beleidsplan.
 2. 2. De samenstelling, benoeming, aftreden, functies, besluitvorming, taken en vertegenwoordiging van het bestuur zijn omschreven in de artikelen  8, 9, 10, 11 en 12 van de Statuten.
 3. 3. Het bestuur bestaat uit 3 leden te weten: voorzitter, secretaris en penningmeester.
 4. 4. De voorzitter regelt het goede verloop voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken. Hij leidt de vergaderingen van de Algemene (leden)vergadering, het bestuur en stelt daarin de orde vast. Hij ziet toe op de handhaving en uitvoering van de statuten, reglementen en besluiten. Hij coördineert de werkzaamheden van de overige bestuursleden en controleert ze. Bij absentie van de voorzitter treedt de vicevoorzitter in zijn plaats. Hij is de officiële woordvoerder van Delft-Ski.
 5. 5. De secretaris voert de correspondentie van Delft-Ski, bereidt vergaderingen en bestuurlijke bijeenkomsten voor. Hij notuleert de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering en brengt tevens het jaarverslag ter kennis aan de Algemene Vergadering. Hij bewaart en is verantwoordelijk voor het papieren en digitale  verenigingsarchief.
 6. 6. De penningmeester beheert de gelden en voert de financiële administratie van Delft-Ski en is hiervoor verantwoording schuldig aan het Bestuur en Algemene Vergadering. Hij is verplicht de aan Delft-Ski toebehorende gelden bij een bankinstelling te deponeren ten name van Delft-Ski. Hij legt  op de Algemene Vergadering volledig rekening en verantwoording af onder overlegging van bijlagen over de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen jaar.
 7. 7. De rekening en verantwoording met bijlagen en kasbewijzen wordt vooraf aan onderzoek onderworpen door een daartoe door de Algemene Vergadering aan te wijzen kascommissie bestaande uit tenminste twee niet bestuursleden conform  artikel 13 lid 4 van de statuten.
 8. 8. De penningmeester voert de ledenadministratie van Delft-Ski zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 van de statuten.

VERGOEDINGEN BESTUUR

Artikel 6 

 1. 1. De volgende onkosten van het bestuur worden door Delft-Ski vergoed onder overlegging van gespecificeerde declaraties.
 • • Portokosten.
 • • De vergaderkosten van het bestuur.
 • • Eventuele andere kosten, zoals reis- en administratiekosten, die direct samenhangen met bestuurswerkzaamheden.
 • • Vergoedingen worden in een zogeheten emolumentenoverzicht ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
 1. 2. Voor de kosten van het bestuur wordt een post in de begroting opgenomen.

GELDEN

Artikel 7   

 1. 1. Conform artikel 7 van de statuten, zijn de leden gehouden tot het betalen van een contributie aan Delft-Ski. De contributie wordt jaarlijks op voorstel van het Bestuur door de Algemene vergadering vastgesteld conform artikel 4 lid 2 van de statuten.
 2. 2. Een bijdrage, welke door het bestuur wordt vastgesteld, voor het deelnemen aan door Delft-Ski georganiseerde activiteiten valt niet onder artikel 7.1.
 3. 3. De hoogte van de bijdrage voor de trainingen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en tijdens de Algemene (Leden) Vergadering worden de leden daarover geïnformeerd.

COMMISSIES

Artikel 8    

 1. 1. De Algemene (Leden) Vergadering kan vaste commissies, commissies met een bijzondere opdracht, subcommissies of secties instellen, opheffen en hun benoeming en werkwijze  regelen. Dit is geregeld is artikel 18 lid 1 van de statuten.
 2. 2. De taken en bevoegdheden van de hiervoor bedoelde commissies, alsmede hun verkiezing c.q. benoeming en – voor zover nodig – werkwijze worden in de door de Algemene Vergadering vast te stellen sub reglementen geregeld (artikel 18 lid 2 van de statuten).

WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJKREGLEMENT

Artikel 9    

Het Huishoudelijk Reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene (leden) Vergadering van Delft-Ski.

SLOTBEPALING

Artikel 10 

 1. 1. Ieder lid wordt geacht kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 2. 2. Elk lid heeft rechtstreeks inzage in de Statuten en Huishoudelijk Reglement. Deze staan op de website ‘www.Delftski.nl’.
 3. 3. In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist in spoedeisende gevallen het Bestuur, in andere gevallen de Algemene Vergadering.
 4. 4. Het Huishoudelijk Reglement is met instemming van de Algemene vergadering gewijzigd op 10-12-2017 en gaat per direct in voor onbepaalde tijd.

Delft, 10 december 2017

Rene du Chatenier FotografieHuishoudelijk-reglement