Reglement Communicaticommissies

van Sportvereniging Delft-Ski als bedoeld in artikel 18 van de statuten

en artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement Commissies

van Sportvereniging Delft-Ski.

DOEL EN TAAKSTELLING

Artikel 1

 1. 1. De communicatiecommissie beheert en verzorgt de interne- en externe communicatie, uitgezonderd zaken die het bestuur van Delft-Ski betreffen.
 2. 2. De commissie is verantwoordelijk voor het actueel houden van de  website ‘www.delftski.nl’ en is het primair aanspreekpunt voor de webmaster.
 3. 3. De commissie voert de redactie van de Nieuwsbrief en de Nieuwsflits die per e-mail wordt gepubliceerd.
 4. 4. De commissie verzorgt per seizoen tenminste één nieuwsbrief met daarin actuele info over o.m. start winter of zomerseizoen, activiteiten e.d..
 5. 5. De commissie draagt verantwoordelijkheid voor de publicatie op de website.
 6. 6. De commissie legt en onderhoudt contact met leden en externe belanghebbenden, bewaakt gemaakte afspraken en ziet toe op de naleving ervan.
 7. 7. De commissie stimuleert leden, bestuur en andere commissies om actuele en voor de leden relevante informatie zoals reisverslagen of activiteitresultaten kenbaar te maken.
 8. 8. De commissie ziet toe op een juist gebruik en consequente toepassing van het logo van Delft-Ski.

ALGEMEEN

 Artikel 2

 1. 1. Eén van de leden van de communicatiecommissie  wordt door het bestuur benoemd als coördinator.
 2. 2. De communicatiecoördinator is adviseur van het bestuur over alles wat met de communicatie te maken heeft.

INGEZONDEN STUKKEN

Artikel 3

De communicatiecommissie heeft het recht ingezonden stukken, met opgave

van reden, te weigeren, in te korten of te wijzigen. De inzender van het betrokken

stuk wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

VERGOEDING

Artikel 4

 1. 1. Jaarlijks stelt het Bestuur een maximum bedrag vast als een vergoeding van de vergaderkosten.
 1. 2. Uitgaven van  leden van de communicatiecommissie aan de communicatie gerelateerde kosten worden onder overlegging van een gespecificeerde declaratie vergoed.

Slotbepaling

Artikel 6  

Het reglement activiteitencommissie is vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 10 december 2017 en treedt onmiddellijk in werking.

Delft, 10 december 2017

Rene du Chatenier FotografieReglement Communicaticommissies