Archief

Nieuwjaar 2015 en mijmeringen van vroeger

Ik zal het kort maken ( het zijn maar 975 woorden) met een gedachten naar de toekomst, maar !!!! met een langere terugblik naar vroeger toen de meeste van ons nog jong waren!

Kort geleden kreeg u een Enquête met een begeleidend schrijven over de gang van zaken en een aantal vragen voor de toekomst van Delftski. Hierin kwam ook in beeld de stand van zaken van de vereniging.

Wij zijn zoekende naar oplossingen / mogelijkheden om aantallen niet te laten slinken.

Want wist u dat ;

 • we per jaar zomer en winter +/- 825 trainingsuren maken bij Delftski met 6 vaste trainers(sters)
 • dat er in het jaar 1 oktober 2013 t/m 1 april 2014 zich 476 deelnemers hadden ingeschreven voor de trainingen.
 • En dat er het volgende trainingsjaar van 1 oktober 2014 tot 1 april 2015, 31 deelnemers minder hebben ingeschreven.

Met deze dalende trend kunnen we er bijna niet aan ontkomen een aantal trainingsuren samen te voegen cq te laten vervallen, waarbij we de basistrainingen van Delftski zolang mogelijk willen ontzien.

We na de verhoging van contributie en trainingsbijdragen dit boekjaar, voorlopig niet snel een voorstel doen voor nieuwe verhogingen.

Zo dat is de toekomst.

Ooit hoorde ik dat in de tijd dat we nog een aparte ledenadministratie hadden dat het getal van meer dan duizend leden normaal was. We hebben er nu 350 bijna gelijk aan vorige jaar.

De ledenadministratische probeerde mij te overtuigen dat ze alle leden persoonlijk kon herkennen en ook de naam feilloos reproduceerde.

Maar dat was vroeger, heel lang geleden in de tijd dat een voorzitter ieder halfjaar mededelingen schreef in het clubblad en die dan ook nog werden gelezen!

Tegenwoordig schrijft u voorzitter geen mededelingen meer in clubblad of op de website en ze worden niet eens gemist.

Het lijkt dat we zaken / gewoontes van vroeger vergeten en steeds minder gaan waarderen in deze voortsnellende tijd.

Uw voorzitter zou het liefst badges met namen uitdelen welke dan bij trainingen en bijeenkomsten moeten worden gedragen.

Een beetje de schijn van herkenning ophouden van de vroegere ledenadministratrische.

Nog steeds noem ik Alex “Gerard van Leeuwen” en Gerard ” Alex Daman.

 

We weten nog wel hoe het vroeger was al die eenvoudige makkelijke zaken die logisch waren zoals;

 • Wij zijn nog mensen die uit liefde zijn gemaakt, meestal in het donkere onder de dekens of met het licht uit..Geboren inde jaren 1940 – 1960 of sommigen(die nog taaier zijn) nog iets eerder.
 • Wij waren de sterken uit de jaren ‘40,50, en 60. Als eerste hebben wij een normale geboorte overleeft , met moeders die rookten en of dronken gedurende hun zwangerschap.
 • Zij namen aspirines, aten vinaigrettesaus, mayonaise en desserten en zij werden niet getest op suikerziekte of cholesterol. En na dat trauma werden wij op onze buik te slapen gelegd in kinderbedden geverfd met mooie glimmende loodverf.
 • Er waren geen kindersloten op de deuren en als wij met de fiets reden hadden wij wapperende haren en geen helmen.
 • Als baby of kind reden wij mee op schoot van moeder in auto’s zonder gordels, noch kinderstoelen of opblaasbare kussens.
 • Wij dronken water uit de kraan en geen water uit een plastic fles.
 • Wij aten taartjes, wit brood, echte boter, spek met eieren, beukenootjes en walnoten die al op de grond lagen.
 • Wij dronken warme chocolademelk met echte suiker erin. Wij hadden geen last van obesitas WAAROM?
 • Omdat wij buiten speelden. DAAROM!!
 • Wij verlieten de woning s’morgens vroeg om naar de school te fietsen. Auto’s om ons te brengen waren er nog niet.
 • Wij speelden hele de dagen buiten in de frisse lucht op voorwaarde dat we s’avonds bij donker thuis waren, of als de straatverlichting begon te branden.
 • Onze ouders wisten helemaal niet waar we uithingen. We hadden geen gms maar ook Dutroux nog niet mee gemaakt.
 • Wij hadden ” vuile kleren om te spelen” en “schone kleren” om op bezoek te gaan.
 • Wij hadden uren nodig om ons speelgerief zelf te maken.
 • Er waren geen Playstations, Nintendos, X-box, geen 150 tv kanalen, videofilms of Dvd’s.
 • Voor 18.00 uur keek je alleen naar het ’testbeeld’ er was geen computer of Fase book.
 • Wij hadden nog echte vrienden en gingen naar buiten om met hen te spelen.
 • Wij vielen uit bomen, sneden ons braken af en toe een arm, been of een tand. Wij gingen fruit plukken en er waren daar geen gerechtelijke vervolgingen voor, om iemand anders de schuld te geven. Als we toch gepakt werden, dan kregen we een pak slaag, maar thuis hielden wij wijselijk onze mond.
 • Wij kregen voor onze 12de verjaardag een grote fiets, speelden met stokken als degen en een deksel van de vuilnisbak als schild, katapulten, slinger, boog en rieten pijlen en vliegers of bogen met staarten van oude lappen.
 • Ondanks dat men ons vertelde dat wij onze ogen konden verliezen of op ons gingen verwonden met die dingen, hebben wij het allemaal overleeft.
 • Wij reden met de fiets of gingen te voet tot aan de woning van een vriend en gingen gewoon langs achter naar binnen.
 • Wij waren er van harte welkom en schoven soms mee aan tafel voor het middagmaal.
 • Onze ouders waren Met en Voor de Wet en Met de leraar op school. Als we op school straf kregen, kregen we thuis nog eens extra straf erbij!
 • Onze generaties hebben enkele van de beste ondernemers, denkers en uitvinders van alle tijden en van heel de wereld en omgeving voortgebracht.
 • Deze jaren brachten een explosie van nieuwigheden en nieuwe ideeën en bevestigde met namen dat de vooruitgang ons heeft gebracht waar we nu staan.
 • Maar we hebben ze de herinneringen van onze jeugd die ze ons niet meer kunnen afnemen.
 • Ondanks dat al deze genoemde zaken, voor mij, nu over zijn voel ik mij een gelukkig mens en wil het geluk op u allen overbrengen met de wens voor een gezond en gelukkig 2015

Ferry Hopman

 

Verslag Algemene Ledenvergadering zondag 30 maart 2014

Plaats: Plané in de Delftse Hout, aanvang 16:00 uur.
Aanwezig: 36 leden en Bestuur, 54 afmeldingen

 

 1. Opening

De Voorzitter, Ferry Hopman, opent om 16 uur.

Hij geeft een korte inleiding over de ontwikkelingen in de vereniging en vragen uit de vorige ALV vergadering die hebben te maken met:

 1. Het teruglopen van het leden bestand
 2. de financiële situatie van de vereniging

Deze zullen worden behandeld in resp. punt 3 Verslag  ALV 14 april 2013 en punt 8 Vaststellen begroting van de agenda.

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

Twee ingekomen mails, van Hans Merkus en Daphne Creusen  met adviezen over bezetting en financiële impact voor de Skifit trainingen,  speciaal in Delft.

Actie samenvoegen trainingen eind 2013 en begin 2014 is terug gedraaid met excuus voor de commotie die dat heeft opgeroepen.

 

 1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 april 2013 te Plané[i]

De voorzitter vraagt goedkeuring inhoudelijk en tekstueel. Deze wordt verleend.

Vervolgens worden de acties en vragen van uit de vergadering van 14 april 2013 behandeld, nl:

1.           Toekomst visie

2.           Defibrillator

3.           Digitaliseren oude Kri’s

 

Ad 1. Toekomst Visie : het Bestuur heeft gekeken naar ontwikkelingen bij andere verenigingen waar bij vele een afnemend aantal leden is geconstateerd. Behoudens voetbal,  hockey en de sportscholen die als paddenstoelen uit de grond rijzen. Ook de Rijswijkse skivereniging kampt met sterk teruglopende leden aantallen.

We hebben al het mogelijk gedaan om meer leden aan te trekken.
Zumba is 2 jaar geleden op gestart met nu een redelijk aantal trainende.
We hebben geadverteerd in Delftse “Krant op Zondag” en de Telstar in Pijnacker. Er was een zeer gering aantal aanmeldingen door de advertentiecampagne  voor de basistrainingen, er is  meer interesse voor de Zumba. Separaat hebben we ook jongeren via een advertentie aangespoord om lid te worden. Deze acties hadden zo’n klein effect op de aantallen dat de kosten niet in verhouding staan/stonden.

De Skifit trainingen hebben door inzet van trainsters en mond-op-mond reclame bij een aantal uren een groei in aantal deelnemers gekregen. Vooral in Pijnacker was er behoorlijke aanwas. Dit is echter niet genoeg geweest om de kosten enigszins te beheersen. Wordt in punt 8 behandeld.

Naar de mening van het Bestuur zullen een aantal basistrainingen over 10 a 15 jaar niet meer bestaan. Onder basis training verstaat het Bestuur Ski fit en Interval trainingen, deze stonden aan de basis van de vereniging. In 1966 is onder leiding van Jan van Baaren de eerste binnen ski fit/ gymnastieklessen  gehouden met 40 deelnemers. In 1967 is onder leiding van Pim Balde de eerste buitentraining gestart met een intensiteit van één keer per maand maar wel met 104 deelnemers.

De vraag is: wanneer moeten we ons dan als vereniging op heffen?

Het Bestuur zal ieder jaar het aantal inschrijvingen van de basis trainingen beoordelen en daar de beslissing op baseren!

V: van Marjolein Plessius:is het handig om een commissie voor communicatie te hebben, wellicht  kunnen we meer gratis publiciteit genereren.

Antwoord: Frederike zal een commissie recruteren.

 

Ad 2: Defibrillator

We hebben onderzoek gedaan waar deze zich  in de omgeving van de Delftse Hout bevinden en konden via een app op de smartfoon vele geplaatste Defibrillators ontdekken. Maar deze zijn onbereikbaar voor de buitentrainenden.

Alle trainers hebben een reanimatietraining gekregen waar ook de defibrillator is behandeld. Advies aan de trainers is geweest neem een mobiel mee en bij calamiteiten laat iemand bellen naar 112 en start gelijk met reanimeren.

V: van Cor Alkemade: hij wil toch weten waar de AEDs hangen.

A: Ferry zal een overzichtslijstje maken.

V: van Rien vd Heijden: hij heeft de cursus reanimatie gevolgd. Na 15 min trek je de reanimatieniet meer, dus hij ziet liever een grotere back-up uit de groep.

A: Bestuur zal hierover nadenken.

 

Ad 3: Digitaliseren oude Kri’s

Bestuur heeft besloten om de voorgaande jaargangen van de Kri’s niet zelf te digitaliseren. Ze zien wel de historische waarde ervan in maar de tijd om deze te digitaliseren is te ingrijpend. Misschien is een groepje leden bereid om deze klus te klaren?

 

 1. Jaarverslag van de secretaris oktober 2012-oktober 2013[ii]

De Voorzitter loopt door het verslag.  Er zit een klein foutje in: Rien vd Heijden zat in het onderhavige jaar niet in de Kascommissie. En Thomas Roos moet zijn Thomas Roosendaal.  De Voorzitter wijst nog eens op de gezelligheid van de activiteiten en roept op tot deelname.

 1. Jaarrekening oktober 2012- oktober 2013[iii]

De Penningmeester, Alex van Leeuwen, bespreekt de Jaarrekening. Kopieën zijn tijdens de vergadering  beschikbaar. Er zijn geen vragen uit de vergadering, behoudens de vraag om een kleine correctie in de datum.

 

 1. Verslag van de kascommissie.

De Voorzitter van de Kascommissie, Henk Houtzager, doet verslag. De Kascommissie heeft de boeken gecontroleerd, en geconstateerd dat de boekhouding correct is uitgevoerd.  Aan het Bestuur wordt decharge verleend.

De Kascommissie heeft op basis van de cijfers een Beleidsadvies gegeven, Henk geeft enkele adviezen weer.

Ferry Hopman geeft een reactie op het Beleidsadvies aan het bestuur van s.v. DelftSski. Het bestuur heeft kennis genomen van de uitgebreide rapportage van de kascommissie, hij brengt namens het bestuur zijn dank over voor inzet en adviezen. Het Bestuur heeft het volgende besloten:

 1. Het onttrekken wat nodig is met een max van € 2500,– uit de skirunners begroting.
 2. Overwegen een jaarlijkse aanpassing van de contributie. Dit jaar € 5,–
 3. Onrendabele uren samenvoegen hebben we niet gevolgd. Uit een input van de leden hebben wij dit jaar besloten om alle uren te behouden. Voorstel onder vaststellen begroting punt 8.
 4. Onderzoek verzekeringen is gestart.

 

 1. Benoeming kascommissie, opvolging

Henk Houtzager treedt af. Nieuw lid wordt Marjolein Plessius. De Kascommissie bestaat nu uit Fred Iddekinge, Rien van der Heijden en Marjolein Plessius.

 

 1. Vaststelling begroting oktober 2014- oktober 2015

De financiele situatie van de Vereniging heeft het Bestuur genoopt een aantal besluiten te nemen, te weten:

1.   Voorstel verhoging contributie met € 5,–(artikel 4 lid 2 Statuten en reglement). De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

2.   Alle trainingsbijdragen worden verhoogd met € 10. (artikel 7 lid 3 H.H reglement)

3.   Trainingen met minder als 10 inschrijvingen kunnen alleen doorgaan als de ingeschreven deelnemers betalen alsof er 10 hebben ingeschreven.

4.   Vooraf wordt door het bestuur vastgesteld welke feestdagen er geen trainingen worden gegeven.

De Penningmeester licht de begroting verder toe. Het eindresultaat is nog negatief, maar met een kleine bijdrage van Skirunners kan dit worden opgevangen.

 

 1. In Het Zonnetje

Ad Hanegraaff bokaal

Gerard Daman geeft een kort historisch overzicht van de bokaal, en deelt mee dat de commissie, zijnde Gerard, er mee op houdt, vandaag is de laatste keer dat de bokaal wordt uitgereikt. En hij wordt uitgereikt aan Cor Alkemade. Hij heeft Ad het langst gekend, is al 40 jaar lid, en heeft alle functies vervuld die er zijn inclusief trainer. Hij behoudt de bokaal.

In Het Zonnetje

De Voorzitter meldt dat er toch een kandidaat gevonden is nl. Herma Volwater. Zij is dit jaar 10 jaar secretaris van de Vereniging, en organiseert ook de Zumba trainingen.

 

 1. Samenstelling Bestuur en commissies.

Het Bestuur gaat in onveranderde samenstelling het nieuwe verenigingsjaar in. De activiteitencommissie is besproken en Rien geeft aan dat Jan vd Bos best wel ondersteuning krijgt. Echter wat we nodig hebben is ook nieuwe ideeën, buiten het bestaande lijstje. Ferry roept ook de leden op zich vrijwillig aan te melden voor functies en taken.

 

 1. Rondvraag

V: Rien vd Heijden vraagt of het bij het Bestuur bekend is dat de sporthal aan de Brasserskade over 2 jaar gesloopt wordt?

A: ja, duurt nog 3 jaar.

V: Marjolein Plessius vraagt om het financiële overzicht van Alex volgende keer bij de ALV

A: Dat doen we niet omdat de gedetailleerde overzichten door de kascommissie beoordeeld en gezien zijn.

V: Dorien vd Heide vraagt om volgende ALV even stil te staan bij de overledenen.

A: Excuus, waren we even vergeten.

 

 1. Sluiting

De Voorzitter sluit om 17:15 u.

[i] is op de vergadering beschikbaar

[ii]Is op de vergadering beschikbaar en op de site gepubliceerd

[iii] Is ter vergadering beschikbaar.

 

Van de voorzitter                                                                           

Net terug van een fantastische skivakantie in de Italiaanse Brenta Dolomieten gaan we weer aan de slag voor de komende zomeractiviteiten van Delftski. Hoe mooi en gezellig de skivakantie was leest u in de aparte reisverslagen op onze site.

1Uitreiking “| Het Zonnetje”
Een korte terugblik op 2013 doet mij stilstaan bij de ALV van 14 april 2013. Het bestuur heeft een lid in het zonnetje gezet die een stevige financiële bijdrage heeft geleverd en ons een advies en ondersteuning voor het aantrekken van  jongere leden gaf

 

 

 

 

2

Uitreiking ” Aad Hanegraafbokaal”
De Aad Hanegraafbokaal is in 2013 uitgereikt aan Alex van Leeuwen. Dat is een bijzondere erkenning voor de geleverde inzet van Alex. Hij vervult al vele jaren de functie van penningmeester, hij doet de ledenadministratie en hij zorgt voor de financiële  afhandeling van de skireis. 

 

 

 

Dit jaar is Herma Volwater 10 jaar secretaris bij onze vereniging waar ze veel inhoud geeft aan deze functie. De laatste twee jaar is haar functie als secretaris uitgebreid door de oprichting van de Zumba-groep, een onderdeel van Delftski.

Jonge leden aantrekken voor onze vereniging is een moeilijk opgave. Dat komt mede doordat er voldoende mogelijkheden zijn om je lichamelijke conditie te verbeteren in sportscholen met alle voorzieningen, tegen uiterst lage prijzen. Contacten met Snowworld en Alpineski hebben ook geen extra jonge of oudere leden opgeleverd. Het adverteren in de weekkrant, specifiek gericht op jongeren, heeft ook niets opgeleverd. Wel hebben we door het adverteren in de weekkrant aanmeldingen binnengekregen voor de Zumba en een aantal aanmeldingen voor de zomer buitentrainingen.

Het aantal leden voor de binnen skitraining in Delft heeft een aantal bereikt dat het moeilijk wordt om twee trainingen per dinsdag en woensdagavond te blijven aanbieden. Het bestuur heeft een bezetting van minimaal 10 personen als grens en die wordt niet meer gehaald. Juist om dat de binnen skitraining de basis is voor Delftski doet het zeer om deze trainingen mogelijk te moeten miniseren. Er wordt binnen het bestuur gezocht naar mogelijkheden om de kosten te verlagen dmv andere zalen te huren en samenvoegen van lesuren. In de inschrijvingsformulieren van de komende wintertrainingen zal de keuze die er kan worden gemaakt zichtbaar zijn.Het bestuur is wel voornemens in de ALV van 2014 een contributieverhoging voor te stellen.De beste manier om meerdere binnen trainende deelnemers aan te trekken is de mond tot mond reclame van alle binnen trainende.

Het totaal aantal leden is ook gedaald, gelukkig minder dan door mij op de nieuwjaarsreceptie werd vermeld. Door een verkeerde selectie in het elektronische ledenbestand was het aantal leden aanmerkelijk lager dan in werkelijkheid.

Al onze trainers hebben met goed gevolg een reanimatiecursus gevolgd zodat in geval van nood de eerste levensreddende handelingen kunnen worden ingezet.

De site van Delftski is veranderd en ziet er anders uit dan je gewend bent. Wij zijn een vereniging die niet wekelijks of maandelijks veranderingen aanbrengen. Bij inschrijving voor bijv. competitiewedstrijden heeft een wekelijks bezoek aan een site meer zin. Onze inschrijvingen gaan per halfjaar en geven geen noodzaak de site tussendoor te bezoeken. Als bestuur proberen we de inhoud van de vroegere “Kri” op de site van Delftski weer te geven, maar dan willen we vanuit de vereniging ook enige ondersteuning. Wij zoeken mededelingen in de vorm van verslagen en foto’s die van een site een aantrekkelijke informatiebron kunnen maken. De site van Delftski is bijna klaar, nog een paar aanpassingen en dan is het zeker de moeite waard om de site te bezoeken.

Het bestuur ziet u graag allen weer terug op de komende zomertrainingen.

Ferry Hopman

 

BewarenBewaren

Rene du Chatenier FotografieArchief