Van het Bestuur

In deze 2e bestuurs-nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de ALV en de besluiten die zijn genomen. Daarnaast maken wij van de gelegenheid gebruik om u te informeren over zaken en activiteiten die het komende jaar ons staan te wachten.

  1. 1. Algemene Ledenvergadering 10 december 2017

Het was winters op 10 december, het had flink gesneeuwd en de Delftse Hout lag erbij als een kerstkaartfoto. Het winterse weer maakte echter ook dat voor velen de bereikbaarheid van Plané lastig werd en was de opkomst toch nog 30 man. Chapeau!

De agenda van de vergadering bestond uit de vaste elementen als verslagen van vorige ALV, jaarverslag, financiële overzichten, begroting, kas commissieverslag etc. De vergadering heeft ingestemd met alle voorstellen van het bestuur. Als nieuw lid van de kascommissie werd benoemd Ineke van der Harst en als voorzitter is Alex Bayense aangewezen.

Bijzonder agendapunten betroffen de voorstellen van het bestuur om het aantal bestuursleden terug te brengen van 5 naar 3, het huishoudelijk reglement daarop aan te passen en op te schonen van verouderde elementen en de reglementen van commissies ter zake te wijzigen, in te trekken en te vernieuwen.

Met de voorstellen werd unaniem ingestemd, zodat van heden het bestuur bestaat uit voorzitter Ruud Beaufort, secretaris Ruud Quick en Penningmeester Alex van Leeuwen.

Dit bestuur zal voortgaan op de huidige weg voor dit moment en zich buigen over een beleidsplan, waarbij het bestuur zijn oor te luisteren legt bij alle geledingen in de vereniging.

De ongewijzigde statuten van de vereniging en de nieuwe reglementen zullen binnenkort op de website worden geplaatst waardoor ze voor eenieder toegankelijk zullen zijn.

Omdat het bestuur in alle openheid wil opereren is ook de zogeheten emolumentenlijst aan de stukken toegevoegd. In deze lijst, die in de afgelopen 20 jaar is ontstaan, zijn de ‘vergoedingen’ die bestuur en commissies ontvangen voor hun inspanningen benoemd en zijn goedgekeurd door de ALV.

Het bestuur heeft gemeend dat een aantal leden die zich extra voor de vereniging hebben ingezet ‘in ‘t (winter)zonnetje’ te zetten:

  • • Allereerst Henk van Bergen, voor het organiseren en goed laten verlopen van de vele wandeltochten gedurende de afgelopen jaren.
  • • De lustrumcommissie die in november 2016 een spetterend feest met Griekse elementen heeft georganiseerd en waar nog lang over is nagepraat. Lia Prins, Mark Sjakes, Rien van der Heijden, Ed Kok, Aad Boer en Jan van den Bos zijn door de voorzitter in de vergadering hiervoor bedankt.  Maar daarnaast ook onze (hof)fotograaf Henk Houtzager die de vele foto’s van het Lustrumfeest en groepsfoto t.b.v. het afscheid van TTV Phoenix heeft gemaakt heeft een bedankje gekregen.
  • • En ook Piet Bieshaar, onze nestor trainer. Jarenlang heeft hij ons onderworpen aan zijn gedegen maar ook vooral prettige trainingen. Nu traint hij zelf mee en het bestuur wil hem uiteraard bedanken voor zijn inzet en enthousiasme.
  • • Last but not least de scheidende bestuursleden Wim en Marjolein. Zij vertrekken uit het bestuur, maar zijn niet verloren voor het verenigingswerk. Marjolein bekleedt vanaf heden de post coördinator Communicatie en Wim Trainingscoördinator.
  1. 2. Trainingen

Omdat de trainingscoördinator geen deel meer uitmaakt van het bestuur is hij nu ‘coördinator trainingen’ binnen de commissie trainingen. Wim Pijnacker heeft aangegeven dat hij om persoonlijke redenen (tijdelijk) een stapje terug moet doen en dat hij Rien van der Heijden bereid heeft gevonden om zijn taken voor het verenigingsjaar 2017-2018 over te nemen en is de continuïteit gewaarborgd.

Daarnaast acht het bestuur het gewenst dat de ook deelnemers van de trainingen vertegenwoordigd zijn in de trainingscommissie.  Wie beter dan zij kunnen fungeren als de ogen en oren van de deelnemers. Verheugend is de aanmelding van Henk van Bergen voor de commissie als vertegenwoordiger van de fit-walkers. In de komende tijd zullen we actief blijven zoeken naar nog meer potentiele commissieleden.  Aanmeldingen kunnen via info@delftski.nl en/of trainingen@delftski.nl

Mocht u wensen of opmerkingen hebben t.a.v. de training, meldt dit allereerst bij de trainer zelf.

  1. 3. Winterseizoen 2017-2018

Het winterseizoen is volop aan de gang en de groepen zijn over het algemeen goed bemenst. Hoewel 1 groep helaas niet het aantal deelnemers heeft die wij graag zouden wensen, nl 10 i.p.v. 12, hebben wij besloten vooralsnog niet ‘in te grijpen’ omdat het seizoen nu alreeds over de helft is.

Omdat van zowel trainers als deelnemers geluiden zijn ontvangen dat de effectieve opkomst voor m.n. de zondagmorgentrainingen niet optimaal zijn waardoor relatief vaak met 4-5 man/vrouw getraind wordt en dat dat de animo en het plezier in de training niet verhoogd wordt. En natuurlijk kan je niet altijd komen, maar het is voor diegene die wel komen veel leuker om met een grotere groep samen te sporten.

  1. 4. Sociale en vriendschappelijke samenhang

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al gemeld dat de meeste leden elkaar lang en goed kennen en de sociale en vriendschappelijke samenhang groot is, maar dat het bestuur niet altijd (tijdig) verneemt dat het met een lid minder goed gaat. Vanwege onze stijgende leeftijd is de kans dat ongemak optreedt helaas mogelijk. Hoewel dit raar klinkt stellen wij het op prijs dit te horen zodat het bestuur hier passend op kan reageren. Berichten kunt u mondeling doorgeven aan uw bestuur en trainers of via info@delftski.nl .

  1. 5. Lief en leed

Over de afgelopen periode (september-december) is te melden dat de secretaris van het bestuur, Ruud Quick, de mededeling kreeg dat en gezwel naast zijn oor een kwaadaardig tumor betrof. Inmiddels is het tumor verwijderd en is hij het traject van nabehandeling in de vorm van bestralen begonnen. Vooralsnog zijn de prognoses positief. Verder is Cor van der Harst tijdens een groepswandeling geraakt door een passerende auto waarbij aan zijn hoofd is geraakt. Gelukkig viel de schade voor Cor mee. Wij wensen Ruud en Cor een goed herstel toe.

  1. 6. Samenstelling van het bestuur en commissies:

Na de ALV van 10 december zijn er enkele wijzigingen in de samenstelling van bestuur en commissies.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Ruud Beaufort

Secretaris Ruud Quick; (contactpersoon voor verenigingszaken via info@delftski.nl)

Penningmeester Alex van Leeuwen

Communicatiecommissie : Marjolein Plessius Communicatie@delftski.nl

Trainingscommissie  : Rien v.d. Heijden trainingen@delftski.nl

Wim Pijnacker

Henk van Bergen

Activiteitencommissie : Jan van den Bos activiteiten@delftski.nl

Henk van Bergen

Reiscommissie : Gerard Daman reizen@delftski.nl

Ledenadministratie : Alex van Leeuwen ledenadministratie@delftski.nl

Kascommissie : Alex Baijense, voorzitter

Frits Kellenbach

Ineke van der Harst

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben horen wij die graag via info@delftski.nl

Voor nu, wenst uw bestuur en commissieleden u een bijzonder fijn kerstfeest en een zeer sportief en vooral gezond 2018 toe.

Rene du Chatenier FotografieVan het Bestuur