Reglement commissies

van Sportvereniging Delft-Ski als bedoeld in 18 van de statuten en artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van Sportvereniging Delft-Ski.

Artikel 1

  1. 1. Een Delft-Ski commissie is een organiek onderdeel van Delft-Ski en mist derhalve eigen rechtsbevoegdheid en valt onder directe verantwoordelijkheid van het Bestuur.

2 Commissies worden ingesteld of opgeheven door de Algemene (leden)

Vergadering op voorstel van het Bestuur van Delft-Ski.

  1. 3 De taken en bevoegdheden van de commissies en –voor zover nodig- werkwijze worden in de Algemene (leden) vergadering vast te stellen reglementen geregeld (Statuten artikel 18 lid 2).
  2. 4 De commissies geven uitvoering aan het beleid of de besluiten van het bestuur. Binnen het kader van hun betreffende commissie zijn zij bij het uitvoeren van hun taken autonoom, onverlet hun verantwoordingsplicht jegens het bestuur.
  3. 5 De leden van commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, op

voordracht van de betreffende commissie. Uitsluitend leden van Delft-Ski zijn benoembaar als lid van een commissie.

  1. 6 Uitzondering vormt de kascommissie, deze wordt jaarlijks benoemd door de Algemene ledenvergadering conform artikel 13 lid 4 statuten.

Artikel 2

1. Een commissie bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 personen.

2. Een commissielid wordt benoemd voor de periode van drie jaar en is steeds

herbenoembaar voor een periode van drie jaar.

Artikel 3

  1. 1. Het bestuur kan een commissie vragen om een van de commissieleden één of meer agendapunten van de bestuursvergadering bij te wonen.
  2. 2. Een commissie kan door hetzij het bestuur, hetzij door de Algemene (leden)Vergadering van Delft-Ski worden verzocht tot het geven van informatie aan de Algemene (Leden) Vergadering over de door die commissie gevoerde activiteiten gedurende het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 4

Overeenkomsten met derden, die niet vallen binnen de taakomschrijving van de commissie, kunnen slechts worden aangegaan na goedkeuring van het bestuur.

Artikel 5

  1. 1. De volgende commissies zijn actief en benoemd binnen in Delft-Ski :

* Trainingscommissie

* Reis commissie.

* Activiteiten commissie.

* Communicatie commissie.

* Lustrum commissie

* Kascommissie

  1. 2. Voor deze in artikel 5.1 genoemde commissies zijn, voor zover noodzakelijk, aanvullende reglementen opgesteld. De kascommissie is geregeld in artikel 13 lid 4 t/m 6 van de statuten.

Slotbepaling

Artikel 6

Het reglement commissies is vastgesteld op 10 december 2017 en treedt onmiddellijk in werking.

Delft, 10 december 2017

Rene du Chatenier FotografieReglement commissies