Statuten en Reglementen

NAAM,  ZETEL EN RECHTBEVOEGDHEID

Artikel 1

1.   De vereniging draagt de naam: Sportvereniging “Delft-Ski” en wordt verder in deze statuten aangeduid met: “de vereniging”.

2.   De vereniging heeft haar zetel in Delft.

3.   De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

1.   De vereniging heeft ten doel op lokaal en regionaal niveau het bevorderen van de beoefening van de skisport en aanverwante takken van sneeuwsport.

2.   De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren van verenigingsactiviteiten die kunnen leiden tot conditieverbetering en bevordering van contacten tussen leden van de vereniging.

3.   De vereniging kan samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met andere sportverenigingen om aldus deel te kunnen nemen aan activiteiten ter bevordering van de sport in het algemeen en de wintersport in het bijzonder.

LIDMAATSCHAP

Artikel 3

1.   De vereniging kent leden, ereleden en leden van verdienste.

2.   Op voorstel van het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “ere lid” of “lid van verdienste” verlenen.

3.   Het bestuur van de vereniging is verplicht een ledenadministratie bij te houden.

 

GELDMIDDELEN EN DONATEURS

Artikel 4

1.   De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit:

a.   contributie van de leden aan de vereniging;

b.   opbrengsten van de activiteiten van de vereniging;

c.   erfstellingen, legaten en schenkingen;

d.   bijdrage van donateurs;

e.   subsidies;

f.    revenuen van het vermogen; en

g.   eventuele andere baten.

2.   De contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

3.   Donateurs zijn zij die de vereniging financieel steunen met ten minste een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

4.   Het bestuur van de vereniging beslist omtrent de toelating van donateurs.

5.   De rechten en plichten van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende jaar verschuldigd blijft. Beëindiging namens de vereniging geschiedt door het bestuur van de vereniging.

6.   Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

AANMELDING EN TOELATING ALS LID

Artikel 5

1.   Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur van de vereniging.

2.   Het bestuur van de vereniging beslist binnen één (1) maand na aanmelding over de toelating.

3.   Bij afwijzing of bij gebrek van bericht van toelating binnen voormelde termijn door het bestuur van de vereniging heeft belanghebbende recht van beroep op de algemene vergadering, schriftelijk in te stellen binnen één (1) maand nadat het desbetreffende besluit – behelzende de reden van afwijzing en verwijzing naar het recht van beroep – te zijner kennis is gebracht, dan wel binnen één (1) maand na het verstrijken van gemelde termijn van één (1) maand.

4.   De algemene vergadering beslist omtrent het beroep in haar eerstkomende bijeenkomst waar het beroep kan worden geagendeerd.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1.   Het lidmaatschap eindigt:

a.   door het overlijden van het lid;

b.   door opzegging door het lid;

c.   door opzegging namens de vereniging door het bestuur van de vereniging; en

d.   door ontzetting namens de vereniging door het bestuur van de vereniging.

2.   Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur van de vereniging tegen het einde van een verenigingsjaar met een opzegtermijn van vier (4) weken. Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd zijn lidmaatschap te laten voortduren.

3.   Opzeggen namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid niet langer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap bij deze statuten gesteld, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd zijn lidmaatschap te laten voortduren.

4.   Ontzetting namens de vereniging kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze behandelt.

5.   Het bestuur van de vereniging is verplicht het betrokken lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis te stellen van het besluit tot opzegging of ontzetting, onder vermelding van een datum waartegen is opgezegd of ontzet en onder verwijzing naar het recht van beroep op de algemene vergadering.

6.   Een besluit tot ontzetting kan door het bestuur van de vereniging slechts worden genomen binnen drie (3) maanden nadat de feiten en omstandigheden die gronden tot ontzetting opleveren, ter kennis van het bestuur van de vereniging zijn gebracht of gekomen en niet dan nadat het desbetreffende lid in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden.

7.   Het lid heeft gedurende één (1) maand na ontvangst van de kennisgeving bedoeld in lid 5 van dit artikel recht van beroep op de algemene vergadering. Gedurende en hangende het beroep is het lid geschorst.

8.   De algemene vergadering beslist omtrent het beroep in haar eerstkomende bijeenkomst waar het beroep kan worden geagendeerd. De algemene vergadering kan de opzegging of ontzetting ongedaan maken.

9.   Het bestuur van de vereniging is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig zijn.

10. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting, eindigt door het verloop van die termijn.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 7

1.   De leden zijn gehouden – naast het betalen van contributie aan de vereniging – tot het leveren van een door het bestuur van de vereniging vast te stellen bijdrage voor het deelnemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten.

2.   Het bestuur van de vereniging is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van het betalen van de bedoelde bijdragen te verlenen.

Artikel 8

1.   Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie (3) personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.

2.   Het aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering bepaald.

3.   Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3), casu quo het door de ledenvergadering vastgestelde aantal, is gedaald blijft het bestuur van de vereniging bevoegd. Het bestuur van de vereniging is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien. Een tussentijds door het bestuur van de vereniging benoemd lid van het bestuur van de vereniging treedt in functie op de dag van zijn benoeming en treedt af bij de eerstkomende algemene vergadering.

4.   De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur van de vereniging als ten minste tien (10) leden gezamenlijk. De voordracht van het bestuur van de vereniging wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien (10) of meer leden moet voor de aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur van de vereniging worden ingediend.

5.   Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door met ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden aanwezig of gemachtigd is.

6.   Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.

7.   Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de

benoeming uit die voordrachten.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

EN SCHORSING

Artikel 9

1.   Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.   Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur van de vereniging op te maken rooster van aftreden. De aftredende is aansluitend herkiesbaar.

3.   Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken.

 

BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING

VAN HET BESTUUR

Artikel 10

1.   Het bestuur van de vereniging wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één (1) functie bekleden, zulks met dien verstande dat de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester niet in één (1) persoon verenigbaar zijn.

2.   Elk bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan betrokkene opgedragen taak.

3.   De vergaderingen van het bestuur van de vereniging worden geleid door de voorzitter. Ontbreekt de voorzitter, dan wijst de bestuursvergadering een ander lid van het bestuur van de vereniging aan als voorzitter van de vereniging.

4.   Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt. Bij afwezigheid van de secretaris worden de notulen opgemaakt door een ander daartoe door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur van de vereniging. De notulen worden door en tijdens de eerstkomende bestuursvergadering vastgesteld.

5.   Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de bestuursvergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur van de vereniging worden gegeven.

 

BESTUURSTAAK

Artikel 11

1.   Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur van de vereniging belast met het besturen van de vereniging.

2.   Het bestuur van de vereniging is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur van de vereniging worden benoemd.

3.   Het bestuur van de vereniging is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

4.   Het bestuur van de vereniging behoeft eveneens goedkeuring van de ledenvergadering voor besluiten tot:

a.   het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van

investeringen een bedrag of waarde van éénduizend DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 1.500,00) te boven gaande, onverminderd het hierna bepaalde en tenzij in de door de algemene vergadering vastgestelde begroting voorzien;

b.   het huren, verhuren en op een andere wijze in gebruik of       genot verkrijgen of geven van registergoederen, tenzij in de door de algemene vergadering vastgestelde begroting is voorzien;

c.   het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

d.   het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

e.   het aangaan van dadingen en vaststellingsovereenkomsten;

f.    het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; en

g.   het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere sportverenigingen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12

1.   De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de vereniging.

2.   De vereniging kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur met de functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester.

 

JAARVERSLAG, -REKENINGEN VERANTWOORDING

EN BEGROTING

Artikel 13

1.   Het verenigingsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september.

2.   Het bestuur van de vereniging is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken en bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.   Het bestuur van de vereniging brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en staat van baten en lasten, met toelichting, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

4.   De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 

5.   Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6.   De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7.   De algemene vergadering stelt jaarlijks een begroting voor het lopende of komende verenigingsjaar vast.

8.   Het bestuur van de vereniging is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2, 3, 4 en 7 van dit artikel ten minste conform de wettelijke bepalingen inzake bewaarplicht te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

1.   Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur van de vereniging zijn opgedragen.

2.   Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit gewenst acht. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de algemene vergadering van en de besluitvorming door de algemene vergadering van de vereniging worden gegeven.

3.   De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste éénentwintig (21) dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het periodiek orgaan van de vereniging of door middel van een aan alle leden toe te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

4.   Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 20 van deze statuten.

5.   Voorts is het bestuur van de vereniging op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 14 van deze statuten of, indien zij niet de beschikking hebben over het ledenregister, op kosten van de vereniging bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen der notulen.

 

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15

1.   Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging alsmede de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige leden. Geen toegang hebben geschorste leden; een geschorst lid heeft toegang tot het deel van de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2.   Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3.   Ieder erelid, lid van verdienste en lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

4.   Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid is evenwel niet bevoegd voor meer dan één (1) ander lid als gevolmachtigde op te treden. Minderjarige leden kunnen hun stemrecht door hun wettelijke vertegenwoordiger(s) laten uitoefenen.

 

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

Artikel 16

1.   De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur van de vereniging aan te wijzen als voorzitter op. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.

2.   Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of door een ander dan de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door en tijdens de eerstkomende algemene vergadering worden vastgesteld.

3.   De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

BESLUITVOORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

1.   Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.   Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

4.   Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.   Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij een nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.   Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen

7.   Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.   Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur van de vereniging genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.   Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen of houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

COMMISSIES EN SECTIES

Artikel 18

1.   De algemene vergadering heeft het recht vaste commissies, commissies met een bijzondere opdracht, subcommissies of secties in te stellen, op te heffen en hun benoeming en werkwijze vast te stellen.

2.   De taken en bevoegdheden van de hiervoor bedoelde commissies, alsmede hun verkiezing casu quo benoeming en – voor zover nodig – werkwijze worden in door de algemene vergadering vast te stellen reglementen geregeld.

 

REGLEMENTEN

Artikel 19

1.   De algemene vergadering kan één of meerdere reglementen vaststellen.

2.   De algemene vergadering is bevoegd reglementen te wijzigen en in te trekken.

3.   De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat noch met de statuten.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 20

1.   In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.   Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.   Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een ledenvergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige ledenvergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd en verplicht.

 

 

ONTBINDING EN FUSIE

Artikel 21

1.   De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur van de vereniging, besluiten tot ontbinding of tot fusie met één of meer andere rechtspersonen. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 20 van deze statuten is overeenkomstig van toepassing.

2.   In geval van ontbinding der vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur van de vereniging, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer (rechts)personen tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.

3.   Aan een eventueel batig saldo wordt door de ledenvergadering bestemming gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.

4.   Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze   statuten zoveel mogelijk toepassing.

5.   Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.

6.   De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.

7.   De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het handelsregister van de Kamer van Koophandel waar de vereniging is ingeschreven en ten kantore van de vereniging of op een ander adres in het Arrondissement waar de vereniging statutair is gevestigd.

8.   De vereffenaar(s) maakt (maken) de ter inzage legging bekend in een ter plaatse waar de vereniging statutair is gevestigd veelgelezen nieuwsblad.

9.   Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende de wettelijke bewaartermijn berusten onder de (rechts) persoon, die daartoe door het bestuur van de vereniging bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

 

OMZETTING

Artikel 22

De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 boek 2 Burgerlijk Wetboek, bevoegd tot het omzetten van de vereniging in een andere rechtsvorm en het wijzigen van haar statuten.

 

Goedkeuring

Tot de in deze akte geconstateerde statutenwijziging is door de   Nederlandse Ski Vereniging, gevestigd te ’s-Gravenhage, President Kennedylaan 15, goedkeuring verleend zoals blijkt uit een aan deze akte gehechte brief van de Nederlandse Ski Vereniging. De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. Waarvan akte in minuut is verleden te Delft op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.

bijgewerkt 31-5-2010

Rene du Chatenier FotografieStatuten en Reglementen