KRI-DE SKI Nieuwsbrief mei 2018

Beste leden, het zomerseizoen is inmiddels al ruim 2 maanden gaande en graag wil het bestuur jullie informeren over een aantal zaken die inmiddels spelen.

Website

Onze website is, en dat is geen nieuwtje, toe aan modernisering. Gebleken is dat er weinig gebruik van wordt gemaakt door de leden. Dit willen we graag veranderen. Onze communicatiecommissie (ComCie) is druk doende met o.a. de webmaster René du Chatenier, om de site toegankelijker (ook voor mobiele telefoons) en overzichtelijker te maken. Berichten en mededelingen zullen sneller worden geplaatst.

Nieuwsbrief

In het verre verleden hadden wij als verenigingsorgaan de gedrukte ‘Kri-de-ski’, die is er niet meer, maar wel is toen afgesproken om tenminste 4x per jaar een digitale Kri te maken. Dat willen we nu weer gaan invullen maar dan in de vorm van een nieuwsbrief die per mail aan de leden wordt gezonden. Ook zal de brief uiteraard op de site te zien zijn.

Hoewel de redactiecommissie, die op papier nog bestond en met instemming van de leden tijdens de laatstgehouden ALV, is opgeheven is het, alleen al om te voorkomen dat de nieuwsbrief in redactionele zin alleen maar zal worden gevoed door het bestuur, wenselijk dat leden om wetenswaardige stukjes aanleveren voor de nieuwsbrief. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als wandeltochten, wedstrijden etc. waar wij als vereniging aan deelnemen en activiteiten die gepland staan of zijn geweest. Maar ook andere onderdelen kunnen deel gaan uitmaken van de nieuwe Kri-de Ski nieuwsbrief. Daarom nodigt de ComCie jullie uit om ideeën over rubrieken die leuk zijn om op te nemen aan te brengen en zo mogelijk ook gelijk een tekst aan te leveren. Mail naar communicatie@delftski.nl voor je inbreng.

Trainingsaangelegenheden

Omvang Fitwalk en Nordic groepen

De zomertrainingen zijn nu goed een maand aan de gang en kan de tussenbalans van deelname worden opgemaakt. 

Verheugend is om te kunnen melden is dat voor alle trainingen de minimum deelname van 12 personen per training ruim wordt gehaald. Heugelijk is om te zien dat de inschrijving voor de Fit-walk en Nordic  jaarlijks een toename zien. Enerzijds komt dit door nieuwe aanwas en anderzijds door instroom vanuit de (hard)loopgroepen van leden die door omstandigheden (tijdelijke of permanente blessures) het hardlopen hebben moeten laten voor wat het is.

Fit-walk en Nordic blijken daarvoor een goed vangnet te zijn. Toename van de groepen (dinsdag/donderdag: 26/25 Fit-walk, 21/20 Nordic) is uiteraard het fijn, maar maakt het voor onze trainers steeds lastiger om, vanwege de niveauverschillen, de groep bij elkaar te houden. Om de kwaliteit van training voor een ieder te kunnen blijven waarborgen, heeft het bestuur op voorspraak van de Trainingscommissie (TrCIe) om e.e.a. aan te passen.

De Fit-walk en Nordic groepen krijgen ieder een basic en tempo variant met een eigen trainer. 

In de maand mei zullen de groepen nog compleet met elkaar vertrekken met twee trainers. Gedurende de training zullen snellere deelnemers zich afsplitsen van de langzamere. Je moet voor jezelf uitmaken bij welke groep qua tempo en fysieke mogelijkheden je thuis hoort. 

Deelname Dinsdag en donderdag

De vereniging verzorgt deze zomerperiode twee trainingsdagen, de dinsdagmorgen en de donderdagavond. Dit zijn in organisatorisch opzicht twee van elkaar gescheiden trainingen en kan in beginsel alleen getraind worden op de dag c.q. avond waarvoor is ingeschreven. Gebleken is dat dit niet voor een ieder helder en duidelijk is en komt het voor dat naar eigen inzicht, en zo dat uitkomt, wordt gewisseld tussen de dinsdag en donderdag. Dat is echter niet de bedoeling. Slechts bij uitzondering en bij vooraf melding aan de Trainingscoördinator Rien kan gewisseld worden van dag.

De trainers beschikken over een deelnemerslijst per training en zullen niet aangemelde wisselaars moeten melden bij het bestuur. Bij meer dan 3-4 wisselingen wordt de deelnemer geacht ook deel uit te maken van de betreffende training en dient derhalve daarvoor de trainingsbijdrage te voldoen.

Mocht je überhaupt nog niet hebben ingeschreven voor een training vul dan nu het inschrijfformulier in via : www.delftski.nl

Privacyregels

Het jullie niet ontgaan zijn dat in de media veel aandacht wordt gegeven aan het in werking treden op 28 mei a.s. van de Wet op de Privacy.

Deze wet regelt o.m. het vastleggen en beheren van persoonsgegevens zo ook die van verenigingen.

Wat het precies betekent voor onze vereniging is nog tamelijk onduidelijk, doch het bestuur zal zich de komende tijd gaan verdiepen in deze weerbarstige materie en zo nodig de noodzakelijke handelingen gaan verrichten. Daarover zullen jullie later worden bericht.

Activiteiten

De komende tijd staan er, naast de wandelingen van Henk v. Bergen, twee activiteiten op de agenda, beide op 10 mei Hemelvaartsdag, waar jullie als lid aan deel kunnen nemen. 

Op 10 mei is het Hemelvaartsdag en dan wordt zowel de Golden Ten loop gehouden als een ontspannen fietsdagtocht.

Voor de Golden Ten kan je helaas niet meer inschrijven, maar als supporter ben je altijd welkom.

De fietstocht is voorbereid, de route is beschreven. Gestart wordt om 9.30 vanaf De Schaapkooi Korftlaan Delft.

De te rijden afstand is exact 50 km. Inschrijven kan nog steeds, mail naar secretaris@delftski.nl onder vermelding van aantal personen dat meefiets.

Delftski communicatie middelen

Delftski is niet alleen maar een ‘loop-club’, al vele jaren zijn er onderlinge vriendenclubjes die allerlei activiteiten met elkaar doen. Niet in alle gevallen staan deze activiteiten open voor alle leden, maar er zijn ook leuke activiteiten waar je wel van harte welkom bent om mee te doen. Je moet het alleen ff weten. 

Om dergelijke ‘privé’ initiatieven wat breder bekend te maken is besloten de communicatiemiddelen van Delftski (web-site en mail) daarvoor open te stellen. Aanmelding kunnen worden gedaan bij onze ComCie (communicatie@delftski.nl), deze beoordeelt in 1e instantie of het initiatief het verenigingsbelang niet schaadt. Bij twijfel zal het bestuur daarover moeten oordelen. 

Wellicht ten overvloede is het uiteraard zo dat Delftski geen verantwoordelijkheid draagt voor de ingebrachte initiatieven en de deelname daaraan.

Tot zover, tot de volgende nieuwsbrief

Rene du Chatenier FotografieKRI-DE SKI Nieuwsbrief mei 2018